Терміни комп’ютерної сфери в різних мовах : глобалізаційні процеси

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PublisherInstytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Анотація
У статті розглянуто вплив світових глобалізаційних процесів у сфері комп'ютерних технологій на різні мови. Показано методи поповнення мовної термінології за рахунок запозичень з англійської мови та створення комп'ютерних термінів за допомогою перекладу. Проаналізовано вплив процесу глобалізації на українську мову. У статті наводиться оцінка впливу інших мов, особливо російської та англійської на українську мову. В статье рассмотрено влияние мировых глобализационных процессов в сфере компьютерных технологий на различные языки. Показано методы пополнения языковой терминологии за счет заимствований из английского языка и создание компьютерных терминов с помощью перевода. Проанализировано влияние процесса глобализации на украинский язык. В статье приводится оценка влияния других языков, особенно русского и английского на украинский язык. The article deals with the influence of world globalization processes in the field of computer technologies on different languages. Methods of replenishment of linguistic terminology by borrowing from the English language and creation of computer terms with the help of translation are shown. The influence of the globalization process on the Ukrainian language is analyzed. The article gives an assessment of the influence of other languages, especially Russian and English, on the Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
процес глобалізації, комп'ютерна термінологія, мова, запозичення, терміни, пристрої, лексика, процесс глобализации, компьютерная терминология, язык, заимствования, сроки, устройства, лексика, globalization process, computer terminology, language, borrowing, terms, devices, vocabulary
Цитування
Гаврилова О. Терміни комп’ютерної сфери в різних мовах : глобалізаційні процеси / О. Гаврилова // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red. : A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2019. – Zeszyt VII. – S. 73–79.