ДЕЯКІ СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті висвітлена тема деяких способів розв'язування логічних задач. Задачі, які не містять ні геометричних фігур, ні чисел, а лише висловлювання про об’єкти довільної природи, традиційно відносять до логічних задач. Метою тез є з’ясування суті найбільш розповсюджених методів розв’язування логічних задач сучасного ШКМ, до яких віднесено методи міркувань, таблиць, блок-схем, більярда, кругів Ейлера, графів. В статье освещена тема некоторых способов решения логических задач. Задачи, которые не содержат ни геометрических фигур, ни цифр, а только высказывания об объектах произвольной природы, традиционно относят к логическим задачам. Целью тезисов является выяснение сути наиболее распространенных методов решения логических задач современного ШКМ, к которым отнесены методы рассуждений, таблиц, блок-схем, бильярда, кругов Эйлера, графов.
Опис
Ключові слова
математика, логічні задачі, способи розв'язування задач, студентські роботи, математика, логические задачи, способы решения задач, студенческие работы, mathematics, logical tasks, ways to solve tasks, student work
Цитування
Панов О. Ю. Деякі способи розв'язування логічних задач / О. Ю. Панов, Т. І. Дейніченко // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 39–41.