ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу законодавчої регламентації заходів кримінально-правового характеру у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн і виробленню на цій підставі власних узагальнюючих висновків. Статья посвящена сравнительно-правовому анализу законодательной регламентации мер уголовно-правового характера в уголовном законодательстве Украины и отдельных зарубежных стран и формулированию на этом основании собственных обобщающих выводов. The article is devoted to comparative legal analysis of legislative regulation of measures of criminal and legal nature in criminal legislature of Ukraine and certain foreign countries and working out author’s own general conclusions based on the conducted analysis.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, заходи кримінально-правового характеру, зарубіжний досвід, порівняльно-правовий аналіз, уголовное право, меры уголовно-правового характера, зарубежный опыт, сравнительно-правовой анализ, criminal law, measures under criminal law, foreign experience, comparative legal analysis
Цитування
Ященко А. М. Зарубіжний досвід законодавчої регламентації заходів кримінально-правового характеру / А. М. Ященко // Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – №3 (17). – С. 43–52.