СВОБОДА ДОГОВОРУ ЯК ПРИНЦИП ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті розглянуто принцип свободи договору, який є одним з основних начал цивільного права. Цей принцип є фундаментом для всієї системи приватного права. Це обумовлено як сутністю цивільних відносин, так і методом їх правового регулювання. Зазначено, що принцип свободи договору є загальновизнаним принципом цивільного права, на якому будується регулювання цивільних відносин, і на підставі якого вирішуються цивільно-правові спори. Але, свобода договору не безмежна, вона обмежується імперативними нормами закону, звичаями, принципами добросовісності, розумності та справедливості, що необхідно враховувати при укладанні договорів. The article discusses the principle of freedom of contract, which is one of the main principles of civil law. This principle is the foundation for the entire system of private law. This is due to both the essence of civil relations and the method of their legal regulation. It is noted that the principle of freedom of contract is a generally recognized principle of civil law, on which the regulation of civil relations is built, and on the basis of which civil disputes are resolved. However, the freedom of contract is not unlimited, it is limited by the imperative norms of the law, customs, principles of good faith, reasonableness and justice, which must be taken into account when concluding contracts.
Опис
Ключові слова
цивільне право, договірне право, приватне право, студентські роботи, civil law, contract law, private law, student works
Цитування
Жулій П. В. Свобода договору як принцип цивільного права / П. В. Жулій // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 429–431.