РОЗДІЛЬНІСТЬ МАЙНА БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
В статті розглянуто роздільність майна батьків та дітей на визнанні того, що батьки та діти, які спільно проживають, є самостійниками власниками майна. Це є однією з ознак сімейних правовідносин. У сімейному кодексі України встановлена презумпція права власності батьків на майно, яке було набуте в період спільного проживання батьків та дітей. Ця презумпція може бути спростована шляхом надання суду доказів належності майна на праві власності дитини. В статье рассмотрено разделение имущества родителей и детей на признании того, что родители и дети, совместно проживающие, являются самостоятельными собственниками имущества. Это является одним из признаков семейного правоотношения. В семейном кодексе Украины установлена ​​презумпция права собственности родителей на имущество, приобретенное в период совместного проживания родителей и детей. Эта презумпция может быть опровергнута путем предоставления суду доказательства принадлежности имущества на право собственности ребенка. The article examines the division of property between parents and children, recognising that parents and children living together are separate owners of property. This is one of the attributes of a family legal relationship. The family code of Ukraine establishes the presumption of parental ownership of property acquired during cohabitation of parents and children. This presumption may be rebutted by providing the court with evidence of the child's ownership of the property.
Опис
Ключові слова
роздільність майна батьків та дітей, правовий режим майна, сімейне право, разделение имущества родителей и детей, правовой режим имущества, семейное право, The division of property between parents and children, legal regime of property, family law
Цитування
Пономаренко О. М. Роздільність майна батьків та дітей / О. М. Пономаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 12 : Сiмейне право / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.] – 2021. – С. 366–368.