НАРОДОЗНАВЧА СКЛАДОВА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РОДИНІ КІНЦЯ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційному дослідженні проаналізовано стан вивчення проблеми, зокрема доведено, що функціонування та розвиток інституту сім'ї наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. здійснювалось внаслідок трансформацій, які відбувались у суспільно-політичному, соціально-економічному, культурно-освітньому житті країни. Виокремлено й охарактеризовано особливості розвитку інституту сім’ї наприкінці XIX – початку XX століття. Визначено особливості сімейного виховання в українській родині кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Виокремлено й охарактеризовано особливості використання народних традицій сімейного виховання в родинах української інтелігенції задля розвитку теорії та практики виховання дітей у сучасній сім’ї. The qualification study analyzes the state of research on the problem, in particular, it is proved that the functioning and development of the family institution in the late nineteenth and early twentieth centuries was carried out as a result of transformations that took place in the socio-political, socio-economic, cultural and educational life of the country. The peculiarities of the development of the family institution in the late nineteenth and early twentieth centuries are identified and characterized. The features of family education in the Ukrainian family of the late nineteenth and early twentieth centuries are determined. The peculiarities of using folk traditions of family education in the families of the Ukrainian intelligentsia for the development of the theory and practice of raising children in a modern family are identified and characterized.
Опис
Ключові слова
українська родина, сімейне виховання, сім’я, народознавча складова, Ukrainian family, family upbringing, family, folklore component
Цитування
Тараніченко Н. М. Народознавча складова сімейного виховання в українській родині кінця ХІХ – на початку ХХ ст. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Н. М. Тараніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 56 с.
Колекції