Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання в дистанційному форматі в умовах війни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання в дистанційному форматі в умовах війни. Під час війни в учнів виникає страх, паніка, тривога, стрес тощо, вчителі повинні допомогти учням пережити їхні емоції. Батьки також відіграють важливу роль, коли знаходяться поруч зі своїми дітьми. До ефективних засобів формування позитивного ставлення до онлайн навчання відносять мультимедійні засоби такі як відео, зображення, аудіо, також електронні підручники та онлайн ресурси. Мультимедійні засоби проявляють зацікавленість дітей до уроку, допомагають краще зрозуміти матеріал. Під час уроку педагог включає презентації, що є зручним способом проведення уроку, аудіо записи, що допомагають дітям швидше запам’ятати необхідну інформацію. The paper examines the formation of a positive attitude to learning in a distance format in the conditions of war among younger schoolchildren. During the war, students experience fear, panic, anxiety, stress, etc., and teachers must help students overcome their emotions. Parents also play an important role when they are close to their children. Multimedia tools such as video, images, audio, as well as electronic textbooks and online resources are effective means of forming a positive attitude towards online learning. Multimedia tools show children's interest in the lesson, help to better understand the material. During the lesson, the teacher includes presentations, which are a convenient way of conducting the lesson, audio recordings that help children remember the necessary information faster.
Опис
Ключові слова
початкова школа, онлайн навчання, мультимедійні засоби, воєнний стан, магістерські роботи, Elementary School, online learning, multimedia tools, martial law, master's work
Цитування
Тільна К. Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання в дистанційному форматі в умовах війни / К. Тільна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 78.