Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-04
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам забезпечення та захисту трудових прав та прав у сфері соціального забезпечення населення. Для наукових, науково-педагогічних працівників, представників професійних спілок, організацій роботодавців та державних органів. Сборник содержит тезисы докладов, посвященных проблемам обеспечения и защиты трудовых прав и прав в сфере социального обеспечения населения. Для научных, научно-педагогических работников, представителей профессиональных союзов, организаций работодателей и государственных органов. The collection contains abstracts of reports on issues of ensuring and protecting labor rights and rights in the field of social security. For scientific, scientific and pedagogical workers, representatives of trade unions, employers' organizations and government agencies.
Опис
Ключові слова
трудове право, соціальне забезпечення населення, юридичні гарантії, соціальний діалог, забезпечення трудових прав, адаптація трудового законодавства, парадокс правового регулювання, охорона комерційної таємниці, право на працю в умовах євроінтеграції, право на відпустку, нульовий робочий час, проблеми розвитку трудових прав, трудовое право, социальное обеспечение населения, юридические гарантии, социальный диалог, обеспечение трудовых прав, адаптация трудового законодательства, парадокс правового регулирования, охрана коммерческой тайны, право на труд в условиях евроинтеграции, право на отпуск, нулевое рабочее время, проблемы развития трудовых прав, labour law, social welfare, legal guarantees, social dialogue, safeguarding labour rights, adapting labour legislation, regulatory paradox, trade secret protection, The right to work in the context of European integration, holiday entitlement, zero hours, problems in the development of labour rights
Цитування
Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 4 черв. 2021 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків, 2021. – 280 с.