Семантика й прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Монографія присвячена розгляду окремих аспектів теорії і практики дискурслінгвістики, теорії мовної особистості, психолінгвістики. Увагу сфокусовано на визначенні специфіки функціювання дискурсивних слів і виразів у різних видах українського дискурсу, зокрема побутового, наукового, художнього (драматургічного й поетичного) у проекції на мовлення вишуканих мовних особистостей, у мовному просторі урбанолекту. На матеріалі аналізу поетичного мовлення поетів-шістдесятників докладно схарактеризовано роль форм числівника та займенника в їхньому дискурсі, ідіостилі, актуалізовано гіпотезу щодо визначення психотипу поетів-шістдесятників залежно від особливостей використання ними числівникових і займенникових форм. Рекомендовано мовознавцям, літературознавцям, лінгвокультурологам, психолінгвістам і всім тим, хто цікавиться українською лінгвокультурою. The monograph is devoted to the consideration of certain aspects of the theory and practice of discourse linguistics, the theory of linguistic personality, and psycholinguistics. Attention is focused on determining the specifi cs of the functioning of discursive words and expressions in various types of Ukrainian discourse, in particular, everyday, scientifi c, artistic (dramatic and poetic) in the projection on the language of distinguished language personalities, in the language space of the urban area. Based on the analysis of the poetic speech of sixties poets, the role of numerals and pronouns in their discourse and idiostyle is described in detail, the hypothesis regarding the defi nition of the psychotype of sixties poets depending on the features of their use of numerals and pronouns is defi ned. The publication is addressed to linguists, literary critics, linguoculturologists, psycho linguists and all those who are interested in Ukrainian linguistic culture.
Опис
Ключові слова
українська мова, український дискурс, лінгвістика, психолінгвістика, поетичне мовлення, ідіостиль, українська лінгвокультура, Ukrainian language, Ukrainian discourse, linguistics, psycholinguistics, poetic speech, idiostyle, Ukrainian linguistic culture
Цитування
Космеда Т. Семантика й прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис : [монографія] / Т. Космеда, О. Олексенко, І. Павлова ; [за наук. ред. Т. Космеди]. – Вінниця ; Харків ; Познань : Харків. іст.-філол. т-во, 2019. – 307 с.