Розвиток соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі представлено науково обґрунтовану та експериментально перевірену педагогічну систему, що є описом педагогічних умов, за яких формування соціального інтелекту дитини дошкільного віку відбувається найефективніше. Окрім того, сформульовано завдання, які мають бути виконані в процесі реалізації вказаної системи, окреслено етапи проведення роботи з впровадження даного проєкту, описано форми роботи з кожною групою реципієнтів – учасників освітнього процесу. В структурі системи зазначено кадрове забезпечення та цільову аудиторію. Наголошено на тому, що завдання з формування соціальної обізнаності дошкільника, це перш за все, педагогічна проблема. Поряд із теоретико-методологічною складовою, система містить практичні рекомендації педагогам щодо імплементації роботи з розвитку соціального інтелекту дошкільника безпосередньо в освітньо-виховний процес. Окремо визначено мотиваційне підґрунтя складання даної системи. In qualification work presents a scientifically sound and experimentally tested pedagogical system, which is a description of the pedagogical conditions under which the formation of social intelligence of preschool children is most effective. In addition, the tasks to be performed in the process of implementing this system are formulated. Also, the stages of work on the implementation of this project are outlined, the forms of work with each group of recipients – participants in the educational process are described. The structure of the system indicates staffing and target audience. It is emphasized that the task of forming social awareness of the preschooler is, above all, a pedagogical problem. Along with the theoretical and methodological component, the system contains practical recommendations for teachers on the implementation of work on the development of emotional intelligence of preschoolers directly into the educational process. The motivational basis for compiling this system is determined separately. The purpose of the article is to highlight ways to implement this task in practice and to present a holistic system for the formation of social intelligence of preschoolers in the preschool. Since the concept of social intelligence is new to modern Ukrainian science, it is underdeveloped, especially in the ontogenesis of preschool childhood. The scientific community has paid almost no attention to the development of social intelligence as a pedagogical problem. The conclusion to this study is the need to introduce a system of social intelligence of older preschool children in the educational process of preschool education, as a necessary condition for successful socialization of preschoolers and its further effective entry into the adult world. Emphasis is placed on the need to integrate this work into all areas of the educational process, in order to supplement the basic educational tasks in any regime moments of the organized activities of the children's team.
Опис
Ключові слова
соціальний інтелект, система формування, педагогічні умови, емоційний інтелект, дошкільний вік, social intelligence, system of formation, pedagogical conditions, emotional intelligence, preschool age
Цитування
Лещенко О. В. Розвиток соціального інтелекту старших дошкільників у процесі групової діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / О. В. Лещенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 51 с. + дод.
Колекції