ПІДХОДИ ДО КОМПОНУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МУЗИКА» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ ) ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донбаський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття оглядового характеру розкриває підходи до укладання навчальних програм для закладів загальної середньої (базової) освіти Фінляндії із урахуванням базових засад компетентнісного підходу. У статті акцентовано увагу на невідповідності чинних навчальних програм з конкретних предметів для закладів загальної середньої освіти України новим стандартам змісту загальної середньої освіти, в основу яких покладено компетентнісну парадигму. Це вимагає вивчення й критичного аналізу світового досвіду з цього питання, зокрема Фінляндії, яка активно впроваджує в шкільну практику «навчання навичкам». Не дивлячись на поглиблений інтерес українських науковців і практиків до вивчення фінського досвіду успішного реформування шкільної освіти, зміст Державної обов’язкової освітньої програми для отримання загальної (базової) освіти Фінляндії (2014 р.) не став предметом окремого дослідження. У підготовленій статті схарактеризовано базові цінності й ключові підходи, що покладені в основу Державної обов’язкової освітньої програми для отримання загальної (базової) освіти Фінляндії. Сформульовано мету, цілі, завдання загальної середньої (базової) освіти Фінляндії, що охоплює такі послідовні етапи навчання школярів: 1-2, 3-6, 7-9 класи. Доведено, що досягнення поставлених цілей покладено в залежність не тільки від сформованості знань і вмінь учнів у конкретній галузі наукового знання, але й наскрізних компетентностей: мислення і вміння вчитися; культурна компетентність, взаємодія і самовираження; навички самообслуговування і організація розпорядку дня; мультиграмотність; ІКТ-компетентність; бізнес-компетнтність і підприємливість; cпівробітництво і розбудова сталого майбутнього. Зважаючи на це, навчальна програма з кожного предмета вибудовується так, щоб завдання, цілі і зміст навчання корелювали із наскрізними компетентностями із урахуванням віку дітей. На прикладі аналізу навчальної програми «Музика» для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої (базової) освіти Фінляндії визначено підходи до компонування її змісту, а також проілюстровано шляхи формування наскрізних компетентностей. На підставі отриманих даних зроблено висновок, що програми навчання конкретних предметів для закладів загальної середньої (базової) освіти Фінляндії укладено з урахуванням провідних положень компетентнісного підходу, який складає основу Державної освітньої програми. Статья обзорного характера раскрывает подходы к построению учебных программ для учебных заведений общего среднего (базового) образования Финляндии с учетом базовых принципов компетентносного подхода. В статье акцентировано внимание на несоответствии действующих учебных программ по конкретным предметам для учебных заведений общего среднего образования Украины новым стандартам содержания общего среднего образования, в основу которых положена компетентностная парадигма. Это требует изучения и критического анализа мирового опыта по этому вопросу, в частности Финляндии, которая активно внедряет в школьную практику «обучение навыкам». Несмотря на углубленный интерес отечественных ученых и практиков к изучению финского опыта успешного реформирования школьного образования, содержание Государственной обязательной образовательной программы для получения общего (базового) образования в Финляндии (2014 г.) не стало предметом отдельного исследования. В подготовленной статье дана характеристика базовых ценностей и ключевых подходов, которые положены в основу Государственной обязательной образовательной программы для получения общего (базового) образования Финляндии. Сформулированы цель, задачи общего среднего (базового) образования в Финляндии, которое охватывает такие последовательные этапы обучения школьников: 1-2, 3-6, 7-9 классы. Доказано, что достижение поставленных целей поставлено в зависимость не только от уровня сформированности знаний и умений учеников в конкретной отрасли научного знания, но и перекрестных компетентностей: мышление и умение учиться; культурная компетентность, взаимодействие и самовыражение; навыки самообслуживания и организация распорядка дня; мультиграмотность; ИКТ-компетентность; бизнескомпетентность и предприимчивость; сотрудничество и построение стабильного будущего. Ввиду этого, учебная программа для каждого предмета выстраивается так, чтобы задачи, цели и содержание обучения коррелировали с перекрестными компетентностями с учетом возраста детей. На примере анализа учебной программы «Музыка» для учеников 1-2 классов учебных заведений общего среднего (базового) образования Финляндии определены подходы к построению ее содержания, а также проиллюстрированы пути формирования перекрестных компетентностей. На основании полученных данных сделан вывод, что учебные программы конкретных предметов для заведений общего среднего (базового) образования Финляндии составлены с учетом основних положений компетентнисного подхода, который является базисом Государственной образовательной программы. Summary. The article explores the problem of implementing a competency approach in the content of general secondary (basic) education in Finland. On the example of analysis of the curriculum "Music" for students of 1-2 grades of general secondary (basic) education in Finland illustrates the ways of forming end-to-end competencies: thinking and learning; cultural competence, interaction and expression; self-care skills and organizing daily routines; multi-literacy; ICT competence; business competence and entrepreneurship; cooperation and development of a sustainable future. Keywords: general secondary education content, curriculum, general secondary (basic) education institutions, Finland, competency approach, end-to-end competencies. Abstract. An overview article reveals approaches to curriculum for Finnish general secondary education institutions, taking into account the basics of the competency approach. The article focuses on the inconsistency of current curricula in specific subjects for Ukrainian secondary education institutions to the new standards of content of general secondary education, which are based on the competence paradigm. This requires the study and critical analysis of the world experience in this area, in particular Finland, which actively implements schoolbased skills training. Despite the deepening interest of Ukrainian scholars and practitioners in learning the Finnish experience of successfully reforming school education, the content of the National Compulsory Education Program for General (Basic) Education in Finland (2014) has not been the subject of a separate study. The article describes the core values and key approaches that underpin the National Compulsory Education Program for General (Basic) Education in Finland. The purpose, goals, objectives of the general secondary (basic) education of Finland are formulated, covering the following consecutive stages of pupils' education: 1-2, 3-6, 7-9 grades. It is proved that achievement of the set goals depends not only on the formation of knowledge and skills of students in a specific field of scientific knowledge, but also through competencies: thinking and ability to learn; cultural competence, interaction and expression; self-care skills and organizing daily routines; multi-literacy; ICT competence; business competence and entrepreneurship; cooperation and development of a sustainable future. With this in mind, the curriculum for each subject is structured in such a way that the objectives, goals and content of the learning are correlated with the cross-cutting competencies taking into account the age of the children. The example of the analysis of the curriculum "Music" for students of 1-2 grades of general secondary (basic) education in Finland approaches to the composition of its content, as well as ways of forming end-to-end competencies. Based on the data obtained, it is concluded that the curricula for specific subjects for general secondary (basic) education in Finland are concluded taking into account the leading provisions of the competence approach, which is the basis of the State educational program.
Опис
Ключові слова
зміст загальної середньої освіти, навчальна програма, заклади загальної середньої (базової) освіти, заклади базової освіти, Фінляндія, компетентнісний підхід, наскрізні компетентності, содержание общего среднего образования, учебная программа, заведения общего среднего (базового) образования, заведения базового образования, Финляндия, компетентностный подход, перекрестные компетентности, general secondary education content, curriculum, sgeneral secondary education institution, basic education institutions, Finland, competency approach, end-to-end competencies
Цитування
Зеленська Л. Д. Підходи до компонування змісту навчальної програми «Музика» для закладів загальної середньої (базової ) освіти Фінляндії / Л. Д. Зеленська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. / Донб. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : ДДПУ, 2019. – № 6. – С. 212–224.