Етикетні мовленнєві жанри в українській і польській мовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації розглянуто етикетні мовленнєві жанри в українській і польській мовах. Мовленнєві жанри є універсальною одиницею мовлення. До основних етикетніх жанрів уналежнюють привітання, прощання і вибачення. Описано також поздоровлення, побажання й подяку. Проаналізовано відповідність цих жанрів в українській і польській мовах. Засвідчено, що є певні розбіжності в цих мовах, які зумовлені особливостями національних культур, своєрідністю норм ввічливості, суспільними відношеннями та історичним чинником. Проте етикетні мовленнєві формули, наявні в обох мовах, є стійкими, типовими повторюваними конструкціями, що використовують у відповідних ситуаціях. Вони покликані репрезентувати ввічливість комунікантів та можуть мати стильові і регіональні особливості реалізації. Etiquette speech genres in the Ukrainian and Polish languages are considered in the publication. Speech genres are a universal unit of speech. Greetings, farewells and apologies belong to the main etiquette genres. Congratulation, wishes and thanks are also described. The correspondence of these genres in the Ukrainian and Polish languages is analyzed. It is proven that there are certain differences in these languages, which are caused by the peculiarities of national cultures, the peculiarity of politeness norms, social relations and historical factors. However, the etiquette speech formulas present in both languages are stable, typical repetitive constructions used in appropriate situations. They are designed to represent the politeness of communicators and may have stylistic and regional implementation features.
Опис
Ключові слова
мовленнєві жанри, етикет, українська мова, польська мова, speech genres, etiquette, Ukrainian language, Polish language
Цитування
Піддубна В. Етикетні мовленнєві жанри в українській і польській мовах / В. Піддубна // Українське буття у слові й тексті : Студії з лінгвоукраїнознавства : [кол. монографія] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків : ХНПУ ; ХІФТ, 2022. – С. 275–283.