НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УСРР–УРСР 1920–1930 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджується проведення національного адміністративнотериторіального будівництва в УСРР-УРСР у міжвоєнний період. У роботі з’ясовано причини, що спонукали партійно-державне керівництво запровадити у рамках політики коренізації створення національних адміністративно-територіальних одиниць; проаналізовано практичний досвід виділення національних районів та сільських рад; досліджено зміст діяльності органів їх управління; розкрито чинники, що привели до реформування та ліквідації цих національних адміністративно-територіальних утворень. The work examines the implementation of national administrative-territorial construction in the USSR in the interwar period. The paper clarifies the reasons that prompted the party-state leadership to introduce the creation of national administrative-territorial units as part of the indigenization policy; the practical experience of the allocation of national districts and village councils was analyzed; the content of the activities of their management bodies was investigated; the factors that led to the reformation and liquidation of these national administrative-territorial entities are revealed.
Опис
Ключові слова
етнічна меншина, етнополітика, національна адміністративно-територіальна одиниця, радянізація, район, сільська рада, ethnic minority, ethnopolitics, national administrative-territorial unit, sovietization, district, village council
Цитування
Мовчан А. Ю. Національне адміністративно-територіальне районування в УСРР–УРСР 1920–1930 рр. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / А. Ю. Мовчан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 80 с. + дод.
Колекції