ГРА ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано важливість гри як інструменту виховання та навчання, зокрема у формуванні ключових соціальних компетенцій, необхідних для ефективної адаптації у суспільстві. Ігри, такі як дидактичні та сюжетно-рольові, займають важливе місце у процесі формування соціально-побутових знань, умінь та навичок у дітей з особливими освітніми потребами. Зазначено, що гра виступає потужним інструментом для формування соціально-побутового орієнтування у дітей. Вона сприяє розвитку взаєморозуміння, емпатії та співпраці, що є ключовими компонентами успішної взаємодії у суспільстві. Гра є не лише засобом навчання, але й ефективним інструментом соціалізації, що сприяє позитивним змінам у психіці та розвитку особистості дитини. The article analyzes the importance of the game as a tool of education and training, in particular, in the formation of key social competencies necessary for effective adaptation in society. Games, such as didactic and story role-playing games, play an important role in the formation of social and everyday knowledge, skills and abilities in children with special educational needs. It is noted that the game is a powerful tool for the formation of social and everyday orientation in children. It promotes the development of mutual understanding, empathy and cooperation, which are key components of successful interaction in society. The game is not only a means of learning, but also an effective tool of socialization, which contributes to positive changes in the child's psyche and personality development.
Опис
Ключові слова
соціально-побутове орієнтування, ігрова діяльність, діти з особливими освітніми потребами, соціалізація дітей, студентські роботи, social and everyday orientation, play activities, children with special educational needs, socialization of children, student works
Цитування
Літвінчук А. М. Гра як метод формування навичок соціально-побутового орієнтування / А. М. Літвінчук // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 119–121.