Музикотерапія як засіб гармонійного розвитку молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У статті розкрито зміст та основи застосування музикотерапії як засобу гармонійного розвитку молодших школярів. Розглянуто наукові підходи видатних учених щодо використання у навчальному процесі музики з терапевтичною метою. Музика як ритмічний подразник стимулює фізіологічні процеси організму, що відбуваються ритмічно як у руховій, так і вегетативній сфері. В статье раскрыто содержание и основы применения музыкотерапии как средства гармоничного развития младших школьников. Рассмотрены научные подходы выдающихся ученых по использованию в учебном процессе музыки с терапевтической целью. Музыка как ритмический раздражитель стимулирует физиологические процессы организма, происходящие ритмично как в двигательной, так и вегетативной сфере. The article reveals the content and basics of music therapy application as a means of harmonious development of younger schoolchildren. The scientific approaches of prominent scientists on the use of music for therapeutic purposes in the educational process are considered. Music as a rhythmic stimulus stimulates physiological processes of the organism, which occur rhythmically in both motor and vegetative spheres.
Опис
Ключові слова
музикотерапія, гармонійний розвиток, молодші школяри, музика, аспірантські роботи, музыкотерапия, гармоничное развитие, младшие школьники, музыка, аспирантские работы, music therapy, harmonious development, junior schoolchildren, music, postgraduate works
Цитування
Маркіна Н. В. Музикотерапія як засіб гармонійного розвитку молодших школярів / Н. В. Маркіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 162–165.