Поетика піктопоезії П. Елюара (збірка “Les Mains libres”)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова новизна дисертації зумовлена тим, що робота являє собою перший у вітчизняному літературознавстві досвід комплексного дослідження специфіки “піктопоезії” як феномену сюрреалістичного поетичного мистецтва на прикладі збірки П. Елюара та Мана Рея “Les Mains libres” та є внеском у розробку класифікації жанрів сюрреалізму. У роботі виявлено форми використання П. Елюаром особливого принципу організації простору літературного твору, де “текстом” стають і графічні реалії. Вивчення вербальних і невербальних компонентів піктопоетичних текстів збірки в їх складній взаємодії демонструє логіку побудови творів сюрреалізму. Окрім цього, накладання одне на одного двох кодів – поетичного та графічного – разом із концептом відсутності домінування жодного з них та вільною творчістю кожного зі співавторів збірки – породили унікальну форму інтермедіальності, яка ще не має назви. У цьому дослідженні пропонуємо термін “дуовірш” та таке його визначення: це нова форма екфрасису, яка передбачає не цитування в тексті одного медіа текстів інших медіа, а одномоментне цитування творами одне одного, тобто їх взаємозв’язок, діалог. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть мати вагомий вплив на вивчення поетичних практик сюрреалістів, а також на уточнення наявних на сьогодні знань істориків та теоретиків літератури про жанрові зміни в літературі ХХ ст. та утворення нових форм мистецтва, які розвиваються, трансформуються й у практиках сучасних митців. Результати дослідження також можуть бути використані під час підготовки спеціальних курсів з французької літератури та культури першої половини ХХ ст. (зокрема, з творчості П. Елюара), курсів з теорії та історії літератури, стануть у пригоді під час написання магістерських, бакалаврських та курсових робіт, навчальних і методичних посібників тощо. The scientific novelty of the dissertation is due to the fact that it is the first experience of a comprehensive study of the specifics of “picto-poetry” as a phenomenon of surreal poetic art on the example of the anthology of P. Eluard and Man Ray “Free Hands” and it allows to do a contribution to the classification of surrealist genres. The paper reveals forms of P. Eluard's use of a special principle of organization of the space in literary work, where graphic realities also become “text”. The study of verbal and nonverbal components of pictopoetic texts of the anthology in their complex interaction demonstrates the logic of constructing the structure of works of surrealism. The practical significance of the work is that the results of the dissertation can have a significant impact on the study of poetic practices of surrealists of the twentieth century and the formation of new art forms that continue to develop and transform in the practices of contemporary artists. The results of the study can also be used in the preparation of special courses in French literature and culture of the first half of the twentieth century (in particular, of P. Eluard), as well as courses in theory and history of literature. The obtained results will be useful for writing master's, bachelor's and course works, teaching and methodical manuals, etc.
Опис
Ключові слова
Поль Елюар, Ман Рей, “Les Mains libres”, сюрреалізм, жанрова система поезії сюрреалізму, “піктопоезія”, picto-poésie, синтез мистецтв, інтермедіальність, діалог художників, композиція “у чотири руки”, Paul Eluard, Man Ray, surrealism, genre system of poetry of surrealism, “picto-poetry”, synthesis of arts, intermediality, dialogue of artists, collection “in four hands”
Цитування
Івлєва Ю. О. Поетика піктопоезії П. Елюара (збірка “Les Mains libres”) : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія / Ю. О. Івлєва ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 213 с.
Колекції