Антропонімія творів І. Нечуя-Левицького

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті було визначено походження антропонімів у творах І. Нечуя-Левицького : «Кайдашева сім’я», «Микола Джеря», «Старосвітські батюшки та матушки», «Хмари». Антропоніміка – розділ ономастики, що вивчає антропоніми, або імена людей (включаючи прізвища, прізвиська, по-батькові, псевдоніми і т.д), їх походження та закономірності функціонування у мовленні. Антропоніміка вивчає також історичний вплив, будову, географію власних імен людей. В статье были определены происхождения антропонимов в произведениях И. Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья», «Николай Джеря», «Старосветские батюшки и матушки», «Облака». Антропонимика – раздел ономастики, изучающий антропонимы, или имена людей (включая фамилии, прозвища, отчество, псевдонимы и т.д), их происхождение и закономерности функционирование в речи. Антропонимика изучает также историческое влияние, строение, географию имен собственных людей. The article identified the origins of anthroponyms in the works of I. Nechuy-Levitsky "Kaidasheva family", "Mikolai Jerya", "Old World fathers and mothers", "Clouds". Anthroponymy is a branch of onomastics that studies anthroponyms, or names of people (including surnames, nicknames, patronymics, pseudonyms, etc.), their origins and patterns of functioning in speech. Anthroponymy also studies the historical impact, structure, geography of proper names of people.
Опис
Ключові слова
антропоніміка, українські власні імена, Нечуй-Левицький І., антропонимика, украинские собственные имена, Нечуй-Левицкий И., anthroponymy, ukrainian names, Nechuy-Levitsky I.
Цитування
Кравцова А. Є. Антропонімія творів І. Нечуя-Левицького / А. Є. Кравцова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 72–75.