СКОВОРОДИНІВСЬКА ЕКЗЕГЕЗА СВЯТОГО ПИСЬМА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ ПРОФЕСОРА ЛЕОНІДА УШКАЛОВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено концептуальні домінанти інтерпретаційної парадигми сковородинівської екзегези Святого Письма в науковій спадщині Леоніда Ушкалова. Проаналізовано особливості концептуально-інтерпретаційної парадигми Ушкалова-сковородинознавця. Зазначено, що розглянуті концепти в пропонованій літературознавчій розвідці, – це лише незначна частина того масиву образів, ідей, які в прочитанні Леоніда Ушкалова репрезентують специфіку сковородинівської алегорези «світу символів», а відтак дозволяють науковцю виснувати, що біблійна екзегеза Григорія Савича позначена доволі самобутньою рисою – чіткою фіксацією антитетики між феноменальним і ноуменальним рівнями існування речей. Звідси – трактування Святого Письма як, з одного боку, «грязи», «тлену», «лжи», а з іншого, – як «царства любви», «горного Ієрусалима». Віддаючи перевагу історично-філософській методі інтерпретації сковородинознавчої теми й нерозривно пов’язаної з нею літератури бароко, Леонід Ушкалов, аналізуючи екзегетичну практику українського філософа, багато в чому посилається на авторитетну думку Д. Чижевського (головним чином – підхоплює тезу про антитетику й діалектичність мислення як домінантний принцип сковородинівської практики трактування біблійних істин), але, на відміну від останнього, фокусується не на німецькій містиці, а на власне античній культурі, неоплатонізмі як опозиції до християнської апологетики. The publication examines the conceptual dominants of the interpretative paradigm of the Pannadinian exegesis of the Holy Scriptures in the scientific heritage of Leonid Ushkalova. The features of the conceptual-interpretive paradigm of Ushkalov, a skovorodinologist, are analyzed. It is noted that the considered concepts in the proposed literary research are only a small part of the array of images and ideas that, in Leonid Ushkalov's reading, represent the specifics of the "world of symbols" of the Pannadynin allegory, and thus allow the scientist to conclude that the biblical exegesis of Hryhoriy Savych is marked by a rather original feature - a clear fixation of the antithetic between the phenomenal and noumenal levels of the existence of things. Hence the interpretation of the Holy Scriptures as, on the one hand, "dirt", "decay", "lies", and on the other hand - as the "kingdom of love", "mountain Jerusalem". Preferring the historical-philosophical method of interpretation of the scientific topic of Panna and the baroque literature inextricably connected with it, Leonid Ushkalov, analyzing the exegetical practice of the Ukrainian philosopher, refers in many respects to the authoritative opinion of D. Chyzhevskyi (mainly - picks up the thesis about antithetics and dialectical thinking as the dominant principle of the Pantheon practice of interpreting biblical truths), but, unlike the latter, it focuses not on German mysticism, but on ancient culture itself, Neoplatonism as an opposition to Christian apologetics.
Опис
Ключові слова
сковородинівська екзегеза, Святе Письмо, Сковорода Г. С., наукова спадщина, Ушкалов Л., Pandoniniv exegesis, Holy Scripture, H. S. Skovoroda, scientific heritage, L. Ushkalov
Цитування
Гусенко К. В. Сковородинівська екзегеза Святого Письма як предмет наукових зацікавлень професора Леоніда Ушкалова / К. В. Гусенко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 41–49.