ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ У ЗОРОАСТРІЙЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна
Анотація
Виховання молодого покоління завжди було не тільки необхідністю, але і умовою подальшого розвитку людського суспільства. Як розвивалося саме це виховання? Це вкрай складний і багатоплановий процес, на нього перш за все впливає історична епоха і культура того народу, де це виховання відбувається. Це особливо актуально для цивілізацій Стародавнього Світу, які разюче відрізняються від сучасних. Ми практично не можемо достеменно відновити і розглянути всі особливості цього процесу в Стародавньому Світі. Як би там не було, саме туди, вглиб тисячоліть, йде сама суть виховання, його поява і розвиток бере свій початок саме там. Воспитание молодого поколения всегда было не только необходимостью, но и условием дальнейшего развития человеческого общества. Как развивалось именно это воспитание? Это крайне сложный и многоплановый процесс, на него прежде всего влияет историческая эпоха и культура народа, где это воспитание происходит. Это особенно актуально для цивилизаций Древнего Мира, которые разительно отличаются от современных. Мы практически не можем точно восстановить и рассмотреть все особенности этого процесса в Древнем Мире. Как бы там ни было, именно туда, вглубь тысячелетий, идет сама суть воспитания, его появление и развитие берет свое начало как раз там. The education of the young generation has always been not only a necessity, but also a condition for the further development of human society. How exactly did this upbringing develop? This is an extremely complex and multifaceted process, it is primarily affected by the historical era and the culture of the people, where this education takes place. This is especially true for the civilizations of the Ancient World, which are strikingly different from modern ones. We practically cannot accurately restore and consider all the features of this process in the Ancient World. Be that as it may, the very essence of education goes exactly there, deep into the millennia, its appearance and development originates just there.
Опис
Ключові слова
виховання, освіта, зороастрійці, молодь, студентські роботи, воспитание, образование, зороастрийцы, молодежь, студенческие работы, education, training, zoroastory, youth, student work
Цитування
Сусленко А. М. Особливості виховання та освіти у зороастрійців / А. М. Сусленко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 158–160.