Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник підготовлено за матеріалами науково-методологічного семінару, що розкривають дистанційне навчання як сучасну освітню технологію, обґрунтовують організаційно-педагогічні умови застосування системи дистанційного навчання в процесі підготовки магістрів із менеджменту, описують методологічні та методичні проблеми його впровадження в освітній процес ЗВО. Навчальне видання стане в пригоді викладачам системи вищої освіти, у тому числі післядипломної, перепідготовки кадрів, дозволить їм упорядкувати й оптимізувати власну діяльність під час роботи зі здобувачами освіти другого (магістерського) рівня. Сборник подготовлен по материалам научно-методологического семинара, которые раскрывают дистанционное обучение как современную образовательную технологию, обосновывают организационно педагогические условия применения системы дистанционного обучения в процессе подготовки магистров по менеджменту, описывают методологические и методические проблемы его внедрения в образовательный процесс УВО. Учебное издание пригодится преподавателям системы высшего образования, в том числе последипломного, переподготовки кадров, позволит им упорядочить и оптимизировать собственную деятельность при работе с соискателями образования второго (магистерского) уровня. The collection was prepared based on the materials of the scientific and methodological seminar, which reveal distance learning as a modern educational technology, substantiate the organizational and pedagogical conditions for the use of the distance learning system in the process of training masters in management, describe the methodological and methodological problems of its implementation in the educational process of the HEI. The educational publication will be useful for teachers of the system of higher education, including postgraduate, retraining of personnel, will allow them to streamline and optimize their own activities when working with applicants for education of the second (master's) level.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, організаця дістанційного навчання, сучасні освітні технології, підготовка майбутніх менеджерів, дистанционное обучение, организация дистанционного обучения, современные образовательные технологии, подготовка будущих менеджеров, distance learning, organization of distance learning, modern educational technologies, training of future managers
Цитування
Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій [Електронне видання] : зб. матеріалів методолог. семінару, присвяч. 300-річчю від дня народження Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлєбнікової]. – Харків, 2021. – 50 с.