Квантитативні характеристики порядку слів у художніх прозових текстах сучасних українських авторів (на матеріалі односкладних речень)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
Стаття є спробою встановлення поширеності порядку слів різних типів в односкладних реченнях, вибраних із сучасних українських текстів художньої прози. Надано статистику кількісних виявів різних типів словопорядку в односкладних реченнях, дібраних із текстів методом суцільної вибірки; з’ясовано особливості порядку слів у деяких типах односкладних речень, виявлених у досліджуваному матеріалі. Встановлено, о серед односкладних речень у сучасних художніх прозових текстах переважають ті, які мають структуру Р або РО. Статья является попыткой установления распространенности порядка слов разных типов в односоставных предложениях, выбранных из современных украинских текстов художественной прозы. Предоставлено статистику количественных проявлений различных типов словопорядка в односоставных предложениях, отобранных из текстов методом сплошной выборки; выяснены особенности порядка слов в некоторых типах односоставных предложений, выявленных в исследуемом материале. Установлено, в среди односоставных предложений в современных художественных прозаических текстах преобладают те, которые имеют структуру Р или РО. The article is an attempt to establish the prevalence of the order of words of different types in one-part sentences selected from modern Ukrainian texts of fiction. The statistics of quantitative manifestations of various types of word order in one-sentence sentences selected from texts by the continuous sampling method are provided; The features of the word order in some types of monosyllabic sentences identified in the material under study are clarified. It is established that among the one-component sentences in modern prose literary texts, those that have the structure P or RO prevail.
Опис
Ключові слова
односкладні речення, порядок слів, парцеляти, приєднувальні конструкції, номінативні речення., односоставные предложения, порядок слов, парцелляты, присоединительные конструкции, номинативные предложения, single-constituent clauses, word order, parcels, conjunctive constructions
Цитування
Шухова О. О. Квантитативні характеристики порядку слів у художніх прозових текстах сучасних українських авторів (на матеріалі односкладних речень) / О. О. Шухова // Наукові записки. Сер. : Філологічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка ; [редкол.: О. Семенюк (голов. ред.) та ін.]. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – Вип. 154. – С. 749–752.