МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню проблеми використання дидактичних онлайн-ресурсів у навчанні математики. У дослідженні увага акцентується на тому, що дидактично коректне застосування онлайн-ресурсів дозволяє значною мірою інтенсифікувати навчальний процес та активізувати учнів. У науковій роботі уточнено сутність поняття «дидактичні онлайн-ресурси». На основі аналізу навчально-методичної літератури з досліджуваної теми наведено перелік корисних онлайн-ресурсів, які можуть використати у своїй професійній діяльності вчителі математики. Доведено, що в умовах цифровізації освіти актуальним є створення та використання засобів навчання, які будуть сприяти формуванню пізнавального інтересу школярів, підвищенню якості знань та умінь учнів. Проаналізовано рівень сформованості вміння використовувати дидактичні онлайн-ресурси в освітньому процесі вчителями Вербківського ліцею та проведено педагогічний експеримент, який полягав у перевірці ефективності розроблених конспектів уроків з використанням дидактичних онлайн-ресурсів під час викладання в експериментальній групі. Результати засвідчили про ефективність цього напрямку роботи. На основі аналізу наукових джерел за темою пошуку та проведеного дослідження запропоновано рекомендації використання дидактичних онлайн-ресурсів при вивченні теми «Квадратні рівняння» у курсі алгебри 8 класу в закладах загальної середньої освіти. The qualification work is devoted to the study of the problem of using didactic online resources in teaching of mathematics. The study focuses on the fact that didactically correct use of online resources allows to significantly intensify the educational process and activate students. The essence of the concept of «didactic online resources». Based on the analysis of educational and methodical literature on the researched topic, a list of useful online resources that mathematics teachers can use in their professional activities is given. It has been proven that in the conditions of digitalization of education, the creation and use of learning tools that will contribute to the formation of cognitive interest of schoolchildren, increase the quality of knowledge and skills of students is relevant. The level of formation of the ability to use didactic online resources in the educational process by the teachers of Verbkiv Lyceum was analyzed and a pedagogical experiment was conducted, which consisted in checking the effectiveness of the developed lesson notes using didactic online resources during teaching in the experimental group. The results proved the effectiveness of this line of work. Based on the analysis of scientific sources on the topic of the search and the conducted research, recommendations for the using didactic online resources when studying the topic «Quadratic equations» in the algebra course of the 8th grade in schools of general secondary education are proposed.
Опис
Ключові слова
дидактичні онлайн-ресурси, заклади загальної середньої освіти, математика, пізнавальний інтерес, цифровізація, квадратні рівняння, didactic online resources, schools of general secondary education, mathematics, cognitive interest, digitalization, quadratic equations
Цитування
Новоселова К. С. Методика використання дидактичних онлайн-ресурсів у навчанні математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / К. С. Новоселова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 75 с. : іл., табл. + дод.
Колекції