Особливості логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з порушенням аутистичного спектру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Випускна кваліфікаційна робота присвячена питанням організації допомоги дітям дошкільного віку з розладом аутистичного спектру. На підставі аналізу наукових джерел схарактеризовані особливості організації логопедичної допомоги дітям цієї категорії, визначені завдання та оптимальні методи педагогічного впливу. Зроблено акцент на використанні методів альтернативної комунікації у логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку із розладом аутистичного спектру. The graduation thesis is devoted to the issue of the organization of assistance to children of preschool age with autistic spectrum disorders. On the basis of the analysis of scientific sources, the peculiarities of the organization of speech therapy assistance for children of this category are characterized, the tasks and optimal methods of pedagogical influence are determined. Emphasis is placed on the use of alternative communication methods in speech therapy work with preschool children with autism spectrum disorders.
Опис
Ключові слова
розлад аутистичного спектру, діти дошкільного віку, соціальні і комунікативні навички, розвиток мовлення, альтернативні засоби комунікації, autism spectrum disorders, preschool children, social and communication skills, speech development, alternative means of communication
Цитування
Бондаренко В. В. Особливості логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з порушенням аутистичного спектру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. В. Бондаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2023. – 73 с. : іл., табл. + дод.
Колекції