МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ З ПАРАМЕТРАМИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню проблеми підвищення ефективності викладання шкільного курсу алгебри та початків аналізу шляхом введення в навчальний процес профільної школи елективного курсу «Розв’язування завдань з параметрами». У роботі проаналізовано, систематизовано та узагальнено теоретичний матеріал з теми дослідження, як-от: лінійні рівняння та нерівності з параметрами, рівняння та нерівності, які зводяться до лінійних; квадратні рівняння та нерівності з параметрами, рівняння, які зводяться до квадратних; ірраціональні, показникові й трансцендентні рівняння та нерівності з параметрами; схарактеризовано способи та наведено приклади розв’язання різних типів рівнянь і нерівностей з параметрами. У дослідженні представлено методичну розробку елективного курсу «Розв’язування завдань з параметрами», розроблено науково-технологічне забезпечення його вивчення, з’ясовано вплив його реалізації на підвищення якісних показників навчання школярів в умовах профільної диференціації. У цілому, експериментальна перевірка запропонованої методики вивчення елективного курсу «Розв’язування завдань з параметрами» показала її позитивний вплив на підвищення рівнів навчальних можливостей учнів. The qualification work is devoted to the study of the problem of increasing the effectiveness of teaching the school course of algebra and the beginnings of analysis by introducing the elective course "Solving problems with parameters" into the educational process of a specialized school. The work analyzed, systematized and summarized the theoretical material on the topic of research, such as: linear equations and inequalities with parameters, equations and inequalities that reduce to linear ones; quadratic equations and inequalities with parameters, equations that reduce to quadratics; irrational, exponential and transcendental equations and inequalities with parameters; methods are characterized and examples of solving various types of equations and inequalities with parameters are given. The study presents the methodical development of the elective course "Solving problems with parameters", developed the scientific and technological support for its study, clarified the impact of its implementation on improving the quality indicators of schoolchildren's education in conditions of profile differentiation. In general, the experimental verification of the proposed method of studying the elective course "Solving problems with parameters" showed its positive effect on increasing the levels of students' educational opportunities.
Опис
Ключові слова
параметр, рівняння та нерівності з параметрами, завдання з параметрами, елективний курс, parameter, equations and inequalities with parameters, problems with parameters, elective course
Цитування
Ковалівська А. А. Методика вивчення рівнянь і нерівностей з параметрами в профільній школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / А. А. Ковалівська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 70 с. : табл. + дод.
Колекції