Залучення підлітків з інтелектуальними порушеннями до гурткової роботи фізкультурно-спортивного профілю як фактору їхнього розвитку та соціалізації

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проведено теоретичний аналіз впливу гурткової роботи фізкультурно-спортивного профілю на розвиток фізичних якостей та соціалізації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Здійснено підбір психодіагностичних методик. Проведено експериментальне дослідження з особливості комунікативних навичок, рівнем самооцінки та розвитку фізичних якостей дітей з особливими освітніми потребами. Розроблено методичні рекомендації які направлені на розвиток комунікативних навичок, самооцінки, фізичних якостей підлітків з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis of the influence of group work of the physical culture and sports profile on the development of physical qualities and socialization of children with intellectual development disorders was carried out. A selection of psychodiagnostic methods was made. An experimental study was conducted on the peculiarities of communication skills, the level of self-esteem and the development of physical qualities of children with special educational needs. Methodical recommendations aimed at developing communication skills, self-esteem, and physical qualities of adolescents with intellectual disabilities have been worked out.
Опис
Ключові слова
соціалізація, фізичні якості, комунікативні навички, самооцінка, діти з порушеннями інтелектуального розвитку, socialization, physical qualities, communication skills, self-esteem, children with intellectual disabilities
Цитування
Корсун С. О. Залучення підлітків з інтелектуальними порушеннями до гурткової роботи фізкультурно-спортивного профілю як фактору їхнього розвитку та соціалізації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. О. Корсун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 90 с. : дод.
Колекції