ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ТАНЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проаналізовано літературу з проблеми вдосконалення координаційної витривалості танцівника засобами підготовки до концертної діяльності та встановлено, що більшість фахівців пропонують розглядати витривалість як фізичну якість, яка має різновиди й розвивається в залежності від типу рухової активності особистості. Координаційна витривалість має велике значення в професійній діяльності танцівника різних видів танців, пов'язана із розвитком координації, дихальної системи, м'язового апарату. Уточнено сутність ключових понять: витривалість, координаційна витривалість танцівника, концертна діяльність. З’ясовано специфіку вдосконалення координаційної витривалості танцівника в процесі підготовки до концертної діяльності, яка виявляється у розробці етапності цього процесу в тісному зв'язку методів та засобів. The qualification work analyses the literature on the problem of improving the dancer's coordination endurance by means of preparation for concert activity and establishes that most experts propose to consider endurance as a physical quality that has varieties and develops depending on the type of motor activity of the individual. Coordination endurance is of great importance in the professional activity of a dancer of different types of dances, associated with the development of coordination, respiratory system, muscular apparatus. The essence of key concepts is clarified: endurance, coordination endurance of a dancer, concert activity. The specificity of improving the dancer's coordination endurance in the process of preparation for concert activity is revealed, which is manifested in the development of the stages of this process in close connection with methods and means.
Опис
Ключові слова
координаційна витривалість, концертна діяльність, хореографія, китайська культура, coordination endurance, concert activity, choreography, Chinese culture
Цитування
Хуан Шентін. Вдосконалення координаційної витривалості танцівника в процесі підготовки до концертної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Хуан Шентін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2023. – 31 с. : іл. + дод.
Колекції