Формування соціальної компетентності у школярів початкових класів у контексті Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене вивченню проблеми формування соціальної компетентності у школярів початкових класів у контексті Нової української школи. На основі результатів аналізу наукової літератури розкрито суть поняття «соціальна компетентність школярів початкових класів», її компоненти. З’ясовано потенційні вікові можливості школярів початкової школи для формування соціальної компетентності. Проаналізовано зміст формування соціальної компетентності школярів початкових класів у контексті освітніх нововведень. Розроблено й експериментально перевірено ефективність програми формування соціальної компетентності у школярів початкових класів. Уточнено критерії, показники рівнів сформованості соціальної компетентності у школярів початкових класів. Дослідним шляхом доведено ефективність формування соціальної компетентності у школярів початкових класів у експериментальних класах. Исследование посвящено изучению проблемы формирования социальной компетентности у школьников начальных классов в контексте Новой украинской школы. На основе результатов анализа научной литературы раскрыта суть понятия "социальная компетентность школьников начальных классов", ее компоненты. Выяснены потенциальные возрастные возможности школьников начальной школы для формирования социальной компетентности. Проанализировано содержание формирования социальной компетентности школьников начальных классов в контексте образовательных нововведений. Разработана и экспериментально проверена эффективность программы формирования социальной компетентности у школьников начальных классов Уточнены критерии, показатели уровней сформированности социальной компетентности у школьников начальных классов. Опытным методом подтверждена эффективность формирования социальной компетентности у школьников начальных классов в экспериментальных классах. The research is devoted to the study of the problem of formation of social competence in primary school students in the context of the New Ukrainian school.Based on the results of the analysis of the scientific literature, the essence of the concept of "social competence of primary school students", its components are revealed. The potential age opportunities of primary school students for the formation of social competence have been identified. The content of formation of social competence of primary school students in the context of educational innovations is analyzed. The effectiveness of the program of formation of social competence in primary school students has been developed and experimentally tested. The criteria and indicators of the levels of formation of social competence in primary school students have been clarified. The effectiveness of the formation of social competence in primary school students in experimental classes has been experimentally proven.
Опис
Ключові слова
соціальна компетентність, школярі початкових класів, соціальні навички, освітній процес, заклад загальної середньої освіти, авторська програма, гра, вправи, социальная компетентность, школьники начальных классов, социальные навыки, образовательный процесс, общее среднее образование, авторская программа, игра, упражнения, social competence, primary school students, soft skills, educational process, institution of general secondary education, author's program, game, exercises
Цитування
Коровіна Я. С. Формування соціальної компетентності у школярів початкових класів у контексті Нової української школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Я. С. Коровіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 108 с.
Колекції