АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті окреслено основні акмеологічні принципи та фактори продуктивного професійного розвитку педагога, зокрема об’єктивні, об’єктивно-суб’єктивній суб’єктивні фактори. В статье обозначены основные акмеологические принципы и факторы продуктивного профессионального развития педагога, в частности объективные, объективно-субъективной субъективные факторы. The article outlines the main acmeological principles and factors of productive professional development of a teacher, in particular objective, objective-subjective and subjective factors.
Опис
Ключові слова
педагог, професійний розвиток, фактор, самовдосконалення, самосвідомість, рефлексивна культура, педагог, профессиональное развитие, фактор, самосовершенствование, самосознание, рефлексивная культура, teacher, professional development, factor, self-improvement, self-awareness, reflexive culture
Цитування
Манерко Л. М. Акмеологічні засади професійного розвитку педагога / Л. М. Манерко // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 186–190.