ЕМБЛЕМА В ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська наукова робота "Емблема в літературі українського бароко" висвітлює значущі аспекти емблематичного вираження філософських ідей видатного українського мислителя XVIII століття. Робота має загальний обсяг 69 сторінок та включає в себе вступ, три розділи, висновки та бібліографічний список із 42 джерелами. Об'єктом дослідження є творчість Григорія Сковороди, а предметом – емблемаа, використана у нього як засіб вираження філософських концепцій та ідей. Метою роботи є розкриття особливостей емблематики в творчості Григорія Сковороди, визначення її ролі у формуванні та вираженні філософських доктрин та світогляду мислителя. У першому розділі визначено та розглянуто основні принципи, які лежать в основі емблематики. Розкрито поняття символу, алегорії, та інших елементів, які є ключовими в створенні емблем. Проаналізовано, як ці принципи можуть застосовуватися до творчості Григорія Сковороди, зокрема, як вони втілюються в його творах та допомагають розкривати глибинні смисли та ідеї. У другому розділі розглядається філософська основа творчості Григорія Сковороди. Аналізуються ключові ідеї, концепції та філософські погляди, які визначають його творчий підхід. Особлива увага приділяється поняттям, які відіграють важливу роль у філософії Сковороди і мають потенційний вплив на його використання емблем. У третьому розділі оцінюється ефективність впровадження емблематики в освітній процес. Аналізуються результати досліджень та педагогічний досвід, що підтверджують або визначають недоліки використання емблем на уроках української літератури. The master's thesis «Emblem in Ukrainian Baroque literature» illuminates significant aspects of emblematic expression of philosophical ideas by the prominent Ukrainian thinker of the 18th century. The thesis has a total volume of 69 pages, including an introduction, three chapters, conclusions, and a bibliography with 42 sources. The object of the study is the creativity of Grigoriy Skovoroda, while the subject is the emblematics used by him as a means of expressing philosophical concepts and ideas. The aim of the thesis is to reveal the peculiarities of emblematics in the creativity of Grigoriy Skovoroda and to determine its role in shaping and expressing the philosopher's philosophical doctrines and worldview. In the first chapter, the basic principles underlying emblematics are defined and examined. The concepts of symbol, allegory, and other elements crucial in creating emblems are revealed. The application of these principles to Grigoriy Skovoroda's creativity is analyzed, particularly how they are embodied in his works and help uncover profound meanings and ideas. The second chapter delves into the philosophical foundation of Grigoriy Skovoroda's creativity. Key ideas, concepts, and philosophical views that define his creative approach are analyzed. Special attention is given to concepts that play a significant role in Skovoroda's philosophy and potentially influence his use of emblems. The third chapter evaluates the effectiveness of integrating emblematics into the educational process. The results of research and pedagogical experience are analyzed, confirming or identifying shortcomings in using emblems in Ukrainian literature classes.
Опис
Ключові слова
Григорій Сковорода, творчість філософа, емблема та символіка, філософія українського бароко, історія емблематики, Grigoriy Skovoroda, philosopher's creativity, emblem and symbolism, Ukrainian Baroque philosophy, history of emblematics
Цитування
Брикез Н. В. Емблема в літературі українського бароко : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / Н. В. Брикез ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2023. – 76 с. : табл. + дод.
Колекції