ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
В статті схарактеризовано суть, особливості, техніки організації формувального оцінювання учнів базової школи. Упровадження формувального оцінювання в практику роботи закладів загальної середньої освіти на рівні базової школи, по-перше, дозволяє забезпечити наступність у видах і методах оцінювання й контролю між початковою й базовою середньою освітою, по-друге – повною мірою реалізувати їх діагностичну, коригувальну, прогностичну, навчальну, розвивальну, виховну, мотивувальну, управлінську функції. Формувальне оцінювання як вид контролю виступає не лише інструментом для вимірювання навчальних досягнень учня, а й засобом для навчання: дозволяє визначити навчальні потреби учня, вчасно виявляти утруднення й запобігати їх нашаруванню, формувати внутрішню мотивацію до навчання, спонукати до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення, саморефлексії, формувати упевненість у собі, запобігати побоюванням помилятися, зміцнювати товариськість і відчуття значимості в колективі. Водночас формувальне оцінювання допомагає вчителю ефективно планувати процес викладання й навчання, передбачати можливості для підтримки учня, надавати йому конструктивні рекомендації щодо шляхів поліпшення результатів навчання, відстежувати прогрес у навчанні, діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання. Цьому сприяють техніки формувального оцінювання, як-от: «Картки для узагальнення матеріалу», «Доповни твердження», «Помилкові твердження», «Знайди відмінності», «Дві зірки й одне бажання», «Однохвилинне есе», навчальне портфоліо тощо. The article characterizes the essence, features, techniques of formative organization evaluation of elementary school students. Implementation formative assessment in work practice institutions of general secondary education at the level basic school, firstly, allows to provide continuity in the types and methods of evaluation and control between initial and basic secondary education, secondly - in full implement their diagnostic, corrective, prognostic, educational, developmental, educational, motivational, managerial functions. Formative assessment as a type of control acts not only as a tool for measurement of the student's educational achievements, and a tool for learning: allows you to determine to identify the student's educational needs in a timely manner difficulties and prevent their layering, form internal motivation for learning, encourage self-discovery, self-development, self-improvement, self-reflection, form self-confidence, prevent fears make mistakes, strengthen camaraderie and feeling of importance in the team. Simultaneously formative assessment helps the teacher effectively plan the teaching process and training, provide opportunities for student support, provide him with constructive recommendations on ways to improve learning outcomes, track progress in training, diagnose achievements on to each of the stages of education. They contribute to this formative assessment techniques such as: "Cards for summarizing the material", "Complete the statements", "False statement", "Find the differences", "Two stars and one wish", "One minute essay", educational portfolio, etc.
Опис
Ключові слова
оцінювання учнів базової школи, формувальне оцінювання, техніки формувального оцінювання, заклади загальної середньої освіти, evaluation of basic school students, formative evaluation, techniques of formative evaluation, institutions of general secondary education
Цитування
Зеленська Л. Д. Педагогічний інструментарій організації формувального оцінювання в закладах загальної середньої освіти / Л. Д. Зеленська, М. О. Михайленко // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – 2022. – Вип. 203. – С. 11–18.