Доля української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму (на прикладі біографії М. Г. Хвильового)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі об’єктивно проаналізовано становище української інтелігенції в період утвердження тоталітарного режиму в УСРР. Детально розглянуто суспільно-політичні позиції М. Хвильового в ході проведення політики українізації, визначено роль письменника в організації та діяльності літературних об’єднань 1920-х – початку 1930-х років, з’ясовано їх значення для тогочасного українського суспільства. На основі фактів із життя Хвильового показано специфіку взаємовідносин інтелігенції і радянської влади в період згортання політики українізації на початку 1930-х років. The work objectively analyzes the situation of Ukrainian intelligentsia during the establishment of the totalitarian regime in the Ukrainian SSR. The socio-political positions of Khvylovoho during the policy of Ukrainianization were considered in detail; the writer's role in the organization and activity of literary associations of the 1920s - early 1930s was determined, and their importance for the Ukrainian society of that time was found out. On the basis of the facts from the life of Khvylovoho the specificity of the relations between the intelligentsia and the Soviet power during the period of the curtailing of the policy of Ukrainianization in the early 1930s is shown.
Опис
Ключові слова
ідеологічний тиск, репресії, націонал-комунізм, національна ідея, українізація, українська інтелігенція, ideological pressure, repression, national communism, national idea, Ukrainianization, Ukrainian intelligentsia
Цитування
Федорова В. О. Доля української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму (на прикладі біографії М. Г. Хвильового) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. О. Федорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 77 с. + дод.
Колекції