Педагогічна концепція Я. Корчака

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто педагогічну концепцію Я. Корчака, яка народилася на початку ХХ століття у руслі реформаторських теорій, що виникли як наслідок кризи традиційної педагогіки ХІХ століття. Ця педагогічна криза в свою чергу була зумовлена громадськими змінами кінця ХІХ століття, помітними змінами соціально-історичних умов буття індивіда, що вимагав розширення кордонів його суб’єктивної самостійності та свободи. Зазначено, що Я. Корчак зробив переворот у педагогіці, сказавши, що дитина – це не майбутня людина, а справжня, сьогоднішня; діти потребують свободи, вони мають право бути собою, тими, ким вони є. The publication examines the pedagogical concept of Ya. Korchak, which was born at the beginning of the 20th century in the direction of reformist theories that arose as a result of the crisis of traditional pedagogy of the 19th century. This pedagogical crisis, in turn, was caused by social changes at the end of the 19th century, noticeable changes in the socio-historical conditions of an individual's existence, which required the expansion of the boundaries of his subjective independence and freedom. It is noted that Ya. Korchak made a revolution in pedagogy, saying that a child is not a future person, but a real, present one; children need freedom, they have the right to be themselves, who they are.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, Корчак Я., історія педагогіки, магістерські роботи, pedagogical heritage, Ya. Korchak, history of pedagogy, master's theses
Цитування
Кожан І. Педагогічна концепція Я. Корчака / І. Кожан // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 74.