Формування інтонаційно-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня засобами бодіперкусії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та систематизацію знань про особливості формування інтонаційно-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, арттерапевтичним засобом бодіперкусії. Наведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження (загальне недорозвинення мовлення, інтонація, ритм, бодіперкусія, діти старшого дошкільного віку). Аргументовано доцільність використання бодіперкусії, як дієвий засіб при формуванні інтонаційної-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку. Розроблено та експериментально методику з формування інтонаційно-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з зазначеним засобом. Доведено, що використання боді перкусії дозволяє формувати інтонацію та почуття ритму, що дотично відображується на вмінні дитини керувати власним мовленням (через вплив однієї системи на іншу) та формує інтонаційу-ритмічну сторону мовлення. In the qualification work, the theoretical analysis and systematization of knowledge about the peculiarities of the formation of the intonation and rhythmic side of speech in senior preschool children with general underdevelopment of speech using art therapeutic means of body percussion is carried out. The definitional characterization of the key concepts of the study (general underdevelopment of speech, intonation, rhythm, body percussion, senior preschool children) is presented. The expediency of using body percussion as an effective means of forming the intonation and rhythmic side of speech in senior preschool children is argued. The methodology of forming the intonation and rhythmic side of speech in senior preschool children with the help of this tool has been developed and experimentally tested. It is proved that the use of body percussion allows to form intonation and sense of rhythm, which tangentially affects the child's ability to control his/her own speech (through the influence of one system on another) and forms the intonation and rhythmic side of speech.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ), інтонація, ритм, бодіперкусія, діти старшого дошкільного віку, generalized underdevelopment of speech, intonation, rhythm, body percussion, children of senior preschool age
Цитування
Кулик А. С. Формування інтонаційно-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня засобами бодіперкусії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. С. Кулик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 75 с. : іл., табл. + дод.
Колекції