Синтаксичний аспект у системі формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво ХНПУ
Анотація
У статті проаналізовано синтаксичний аспект у системі формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів, спрямований на з’ясування специфіки вияву співвідношення речення із ситуативно-актуалізованими завданнями мовлення. В статье проанализирован синтаксический аспект в системе формирования коммуникативной компетентности будущих педагогов, направленный на выяснение специфики проявления соотношения предложения с ситуативно-актуализированными задачами речи. The syntactic aspect in the system of the formation of communicative competence of future teachers is analyzed, aimed at clarifying the specifics of the manifestation of the relationship of the sentence with the situationally-actualized tasks of speech, the reason of implemention the proposal.
Опис
Ключові слова
комунікативна діяльність, синтаксичний аспект, комунікативні здібності, професійне мовлення, майбутні педагоги, коммуникативная деятельность, синтаксический аспект, коммуникативные способности, профессиональная речь, будущие педагоги, communicative activity, syntactic aspect, communication skills, professional speech, future teachers
Цитування
Купіна І. О. Синтаксичний аспект у системі формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів / І. О. Купіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 16. – С. 79–84.