Формування фінансової грамотності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи

dc.contributor.authorМайборода, О. М.
dc.date.accessioned2022-04-05T12:16:35Z
dc.date.available2022-04-05T12:16:35Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі відповідно до мети і завдання вивчено теоретичні питання та розкрито практичні аспекти формування фінансової грамотності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи. На підставі аналізу праць науковців визначено суть базових понять дослідження – «грамотність» та «фінансова грамотність». Узагальнюючи погляди науковців (Р. Бонд, І. Ломачинська, Т. Кізима, О. Блискавка, А. Зеленцова) дає підстави стверджувати, що «фінансова грамотність» – це вміння розпоряджатися своїми грошима, розуміння способів доходу, поповнення економічного словника дитини та здатність дітей молодшого шкільного віку використовувати свої знання на практиці. Проведене дослідження свідчить, що формування фінансової грамотності молодших школярів можливе за допомогою ігрових методів: ділові ігри; рольові ігри; імітаційні ігри; мозковий штурм; комунікативні завдання і вправи; фрагменти ділових ігор та ін.. До неігрових імітаційних методів – імітаційні вправи, розбір конфліктів та вирішення ситуаційних завдань. А також Бізнес-школа «ЮніорБанк» та Всеукраїнська олімпіада «Фінансовий геній», ігри та квести з фінансової обізнаності, проведення щорічного Всесвітнього тижня грошей в Україні та ін.. У процесі наукового пошуку установлено, що формування фінансової грамотності молодших школярів у сучасній початковій освіті проходить наскрізною лінією «Підприємливість та фінансова грамотність» через начальні предмети початкової, інтегрованому курсі «Я досліджую світ» та курсу за вибором «Фінансова грамотність». У роботі окреслені практичні аспекти формування фінансової грамотності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи, розроблене методичне забезпечення реалізації комплексної програми формування фінансової грамотності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи. In the qualification work in accordance with the purpose and objectives studied theoretical issues and revealed practical aspects of the formation of financial literacy of primary school students in the educational process of primary school. Based on the analysis of the works of scientists, the essence of the basic concepts of research – «literacy» and «financial literacy» is determined. Summarizing the views of scientists (R. Bond, I. Lomachynska, T. Kizima, O. Blyskavka, A. Zelentsova) gives grounds to argue that "financial literacy" - is the ability to manage their money, understanding income, replenish the child's economic vocabulary and ability primary school children to use their knowledge in practice. The study shows that the formation of financial literacy of primary school children is possible with the help of game methods: business games; role games; simulation games; brain storm; communicative tasks and exercises; fragments of business games. Non-game simulation methods include simulation exercises, conflict resolution and situational problem solving. As well as JuniorBank Business School and the All-Ukrainian Olympiad «Financial Genius», games and quests on financial awareness, holding the annual World Money Week in Ukraine. In the process of scientific research it was found that the formation of financial literacy of primary school students in modern primary education is a cross-cutting line «Entrepreneurship and Financial Literacy» through primary school subjects (mathematics, literacy, design and technology, etc.), integrated course world and the elective course «Financial Literacy». The paper outlines the practical aspects of the formation of financial literacy of primary school students in the educational process of primary school, developed methodological support for the implementation of a comprehensive program of financial literacy of primary school students in the educational process of primary school.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМайборода О. М. Формування фінансової грамотності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / О. М. Майборода ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 69 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7139
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфінансова грамотністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectфінансова освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectпочаткова школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinancial literacyuk_UA.UTF-8
dc.subjectjunior high school studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinancial educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.subjectprimary schooluk_UA.UTF-8
dc.titleФормування фінансової грамотності молодших школярів у освітньому процесі початкової школиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of financial literacy of primary school students in the educational process of primary schooluk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції