Формування народознавчих уявлень дітей дошкільного віку засобами українського музичного фольклору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі проведено аналіз процесу формування у дітей старшого дошкільного віку народознавчих уявлень за допомогою українського музичного фольклору. Основуючись на вивченні психолого-педагогічної літератури, ідентифіковано особливості цього процесу та визначено умови, що сприяють успішному розвитку уявлень про українську культуру та традиції. У роботі обґрунтовано важливість відповідності змісту освітнього середовища пізнавальним потребам дітей для збудження їхнього інтересу до українського музичного фольклору. Детально розглянуто вимоги до методів роботи з дітьми, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного формування народознавчих уявлень. In the master's thesis, an analysis of the process of formation of folkloric concepts in older preschool children with the help of Ukrainian musical folklore was carried out. Based on the study of psychological and pedagogical literature, the features of this process were identified and the conditions that contribute to the successful development of ideas about Ukrainian culture and traditions were determined. The paper substantiates the importance of matching the content of the educational environment to the cognitive needs of children in order to arouse their interest in Ukrainian musical folklore. The requirements for methods of working with children, the necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective formation of ethnographic ideas are considered in detail.
Опис
Ключові слова
формування, народознавчі уявлення, діти дошкільного віку, український музичний фольклор, освітнє середовище, традиції, методи роботи, дослідження, педагогічна література, практика, культура, уявлення, українська національна спадщина, formation, ethnographic ideas, preschool children, Ukrainian musical folklore, educational environment, traditions, work methods, research, pedagogical literature, practice, culture, ideas, Ukrainian national heritage
Цитування
Аль-Шуджайрі Д. В. Формування народознавчих уявлень дітей дошкільного віку засобами українського музичного фольклору : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Д. В. Аль-Шуджайрі ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 78 с. : іл., табл. + дод.
Колекції