УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник для студентів, у якому пропонується навчальнометодичний та науково-дослідний матеріал, необхідний для майбутніх вихователів ДНЗ. У посібнику розглядається педагогічна цінність декоративноприкладного мистецтва, викладено основний зміст з історії появи та розвитку української народної іграшки, класифікація іграшок за матеріалами, українські народні ігри, заняття з вивчення української народної іграшки тощо. У додатках розміщено ілюстрації різних видів за класифікацією іграшок : глиняної, сирної, ганчір'яної, мотузяної, дерев'яної, із трави, соломи, хатніх оберегів, глиняного та дерев’яного посуду (монеток), ізразців, витинанок. Пособие для студентов, в котором предлагается учебно-методический и исследовательский материал, необходимый для будущих педагогов. В пособии рассматривается педагогическая ценность декоративно-прикладного искусства, излагается основное содержание истории появления и развития украинских народных игрушек, классификация игрушек по материалам, украинские народные игры, занятия по изучению украинских народных игрушек и т. п. В приложениях представлены иллюстрации различных видов в соответствии с классификацией игрушек : глиняной, сырной, тряпичной, верёвочной, деревянной, травяной, соломенной, домашних оберегов, глиняной и деревянной посуды (монеток), плитка, выпучивание. A manual for students, in which the teaching methodological and research material is offered, is necessary for future educators. The manual examines the pedagogical value of decorative applied art, outlines the main content of the history of the appearance and development of Ukrainian folk toys, the classification of toys on the materials, Ukrainian folk games, classes on the study of Ukrainian folk toys, etc. The annexes contain illustrations of various types according to the classification of toys: clay, cheese, rags, rope, wood, grass, straw, household eyelets, clay and wooden utensils (coins), tiles, bulging.
Опис
Ключові слова
народні іграшки, декоративно-прикладне мистецтво, ігри, дидактичні ігри, народные игрушки, декоративно-прикладное искусство, игры, дидактические игры, national toys, applied decorative art, games, didactic games
Цитування
Захарова Л. В. Українська народна іграшка : навч. посіб. з курсу укр. нар. іграшка для студ. ф-ту дошк. освіти (денної, заочної форми навч. та студ. ІПО) / Л. В. Захарова, І. І. Лихвар ; Мін-во освіти і науки Укр., Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 122 с.