Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів засобами комунікативної взаємодії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто розвиток зв’язного мовлення молодших школярів засобами комунікативної взаємодії. Процес розвитку зв’язного мовлення дитини багатовекторний і передбачає засвоєння й розвиток важливих складників: техніки й культури мовлення, його виразності й образності, збагачення й активізацію словника, мовного чуття й широкого мовного кругозору. Визначено, що завдання вчителя полягає в постійному заохоченні дітей до спілкування, у формуванні навичок грамотного й логічного усного та писемного мовлення. The theses consider the development of coherent speech of younger schoolchildren by means of communicative interaction. The process of developing a child's coherent speech is multi-vector and involves the assimilation and development of important components: the technique and culture of speech, its expressiveness and imagery, enrichment and activation of the dictionary, linguistic sense and a broad linguistic outlook. It was determined that the teacher's task is to constantly encourage children to communicate, to develop competent and logical oral and written communication skills.
Опис
Ключові слова
початкова школа, розвиток зв’язного мовлення, комунікативна взаємодія, магістерські роботи, Elementary School, development connected speech, communicative interaction, master's work
Цитування
Бондаренко М. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів засобами комунікативної взаємодії / М. Бондаренко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 100.