Створення безпечного розвивального середовища онлайн занять художньо-продуктивною діяльністю старших дошкільників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представленні результати досліджень щодо стану і перспективи використання інформаційно-комунікаційних технології для організації художньо-продуктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку шляхом анкетування педагогічних працівників і батьків. На основі результатів анкетування автором було розроблено цикл онлайн занять з художньо-продуктивної діяльності для дітей старшого дошкільного віку, визначено фактори та перспективні напрями щодо створення безпечного розвивального середовища онлайн занять художньо-продуктивною діяльністю дітей старшого дошкільного віку. У ході дослідження було розроблено і здійснено анкетування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Харкова. Результати його засвідчили про зацікавленість педагогічних працівників ідеями дистанційної освіти дітей старшого дошкільного віку. З’ясовано, що ідея безпечного розвивального середовища онлайн занять художньо-продуктивною діяльністю дітей старшого дошкільного віку полягає в тому, щоб інтегрувати знання в цілісне явище, максимально наближене до реального буття дитини (в онлайн-заняттях варто враховувати специфіку перебування дітей в сім’ї, логіку карантинних заходів тощо). Онлайн заняття допомагають дитині створювати продукт, формувати культуру інформаційну, цифрову, загальну. Ситуаційний характер завдань дає право на множинність припустимих рішень. Особливо значимим для дитини старшого дошкільного віку є можливість презентувати і зафіксувати своє досягнення. Зміст і рівень самостійної діяльності залежать від досвіду дітей у володінні конкретним видом діяльності, їхньої життєвої компетентності, наявності розвивального предметно-ігрового, природного, соціального середовища, врахування власного продуктивного простору кожної дитини. Це передбачає грамотне, дозоване керівництво з боку дорослого. Перспективним напрямом подальшого розроблення заявленої проблеми вбачаємо налагодження співпраці педагогів і батьків дітей щодо організації доцільних занять художньо-продуктивною діяльністю дітей онлайн, офлайн, за розробленими інструкціями чи простим алгоритмом дій. Наскрізним має стати завдання конкретики в осмисленні і розумінні позицій цифрової, комп’ютерної безпеки для фізичного і психічного здоров’я дитини старшого дошкільного віку. The article presents the results of research on the status and prospects of using information and communication technologies for the organization of artistic and productive activities of senior preschool children by questioning teachers and parents. Based on the results of the questionnaire, the author has developed a series of online classes on artistic and productive activities for senior preschool children, factors and promising areas for creating a safe developmental environment for online classes of artistic and productive activities for senior preschool children have been identified. In the course of the research a questionnaire of pedagogical workers of preschool education institutions of Kharkiv was developed and carried out. Its results testified to the interest of pedagogical workers in the ideas of distance education of senior preschool children. It has been established that the idea of a safe developmental environment for online art and productive activities of senior preschool children is to integrate knowledge into a holistic phenomenon as close as possible to the real life of the child (online classes should take into account the specifics of family stay, logic of quarantine measures, etc.). Online classes help the child to create a product, to form informational, digital, general culture. The situational nature of the tasks gives the right to a plurality of acceptable solutions. Especially important thing for a child of senior preschool age is the opportunity to present and record their achievements. The content and level of independent activity depend on the experience of children a particular activity, their life competence, the availability of developmental subject-game, natural, social environment, taking into account a productive space of each child. This involves competent, dosed guidance from an adult. A promising direction for further development of the stated problem is seen in the establishment of cooperation between teachers and parents in the organization of appropriate classes of artistic and productive activities of children online, offline according to the developed instructions or a simple algorithm of actions. The task of specificity in understanding the positions of digital, computer security for the physical and mental health of a child of senior preschool age should be cross-cutting.
Опис
Ключові слова
художня діяльність, продуктивна діяльність, онлайн, дошкільники, заняття, artistic activity, productive activity, online, preschool children, lesson
Цитування
Штефан М. В. Створення безпечного розвивального середовища онлайн занять художньо-продуктивною діяльністю старших дошкільників / М. В. Штефан // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 51. – С. 173–184. – DOI: 10.34142/23128046.2021.51.16