«УКРАЇНСЬКА РЕКОНКІСТА» НІЛИ ЗБОРОВСЬКОЇ. МІСТИЧНИЙ ПОСТМОДЕРНІЗМ І ПРОБЛЕМА ІНШОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Пропонована стаття є спробою прочитання антироману Н. Зборовської «Українська Реконкіста» (2003) як зразку українського містичного постмодернізму з його акцентом стану Іншого, що є вищою реальністю – сферою невимовного. У дослідженні особлива увага приділена специфіці комунікативної моделі «Я – Інший», її містично-релігійної природи в індивідуально-авторській інтерпретації. У межах моделі «Self/Other» розглядається питання драматизму саморозкриття окремого індивіда й нації в цілому, проблема утвердження самості. Теоретичним стрижнем статті стала ідея «компенсаторного осяяння» як позиції проблеми Іншого в Михайла Мурашкіна, а також філософія альтерності Еммануеля Левінаса, Жака Лакана, Жиля Дельоза, Жака Дерріда, Лізи Ортіс, що на них посилається український науковець, обґрунтовуючи автентичність таких способів досягнення містиком-постмодерністом стану Іншого, як езотеричні практики мольфарів, сновидіння, фантомність, танець (фламенко / байле) тощо. Із позицій альтерності акцентується феномен реабілітації жіночої чуттєвості – «писання крізь тіло». Саме текстотерапія як похідна фази «компенсаторного осяяння» і продукований нею жанр «тотального роману», ескізом якого є «Українська Реконкіста», набувають у розвідці провідного значення як єдино дієвий спосіб подолання низки національних фобій, постколоніальних травм, зокрема синдрому жертви. Стаття актуалізує містику жіночо-чоловічого, засвідчуючи в такий спосіб відносність координат «Я/Інший», а отже, – і неоднозначність, складність вирішення проблеми альтерності в постмодерному дискурсі. Аналіз «Української Реконкісти» в такому світлі дозволяє виснувати: антироман Н. Зборовської через трансформацію ритуально-містичного плану інакшості репрезентує спробу внутрішньо-суб’єктивного й культурологічного «відновлення». The article represents the attempt to read N. Zborovska’s antinovel «The Ukrainian Reconquista» (2003) as a model of Ukrainian mystical postmodernism with its emphasis on the state of the Other, a higher reality known as the realm of the unspeakable. The study pays special attention to the specifics of the communicative model «I am the Other», its mystical and religious nature in the individual author’s interpretation. Within the «Self / Other» model, the issue of the drama of self-disclosure of the individual and the nation as well, the problem of self-affirmation are considered. The theoretical basis of the article is the idea of «compensatory insight» which is considered to be the position of the problem of the Other in the studies of Mykhailo Murashkin, as well as the philosophy of alternation of Emmanuel Levinas, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Lisa Ortiz, whom the Ukrainian researcher refers to. In this way, such states of the Other as esoteric practices of molfars, dreams, phantom, dance (flamenco / baile) have been carefully studied. From the standpoint of alternation, the phenomenon of rehabilitation of female sensuality is emphasized («writing through the body»). Text therapy as a derivative of the phase of «compensatory insight» and the genre of «total novel» produced by it («The Ukrainian Reconquista» is actually the sketch of this genre) are gaining significance as the only effective way to overcome a number of national phobias, postcolonial traumas, including victim syndrome. The article also actualizes the mysticism of the female-male, thus testifying to the relativity of the coordinates «I / Other», and, as a result, the ambiguity, the complexity of solving the problem of alternation in the postmodern discourse. The analysis of «The Ukrainian Reconquista» in this light allows to conclude that the antinovel of N. Zborovska through the transformation of the ritual and mystical plan of otherness represents an attempt at intra-subjective and culturological «restoration».
Опис
Ключові слова
містичний постмодернізм, «компенсаторне осяяння», стан Іншого, текстотерапія, постколоніальний синдром, mystical postmodernism, «compensatory insight», the state of the Other, text therapy, postcolonial syndrome
Цитування
Гусенко К. В. "Українська Реконкіста" Ніли Зборовської. Містичний постмодернізм і проблема Іншого / К. В. Гусенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2022. – Вип. 1 (99). – С. 26–39.