Обґрунтування підходів до визначення сформованого рівня педагогічних умінь у військовослужбовців

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Анотація
У статті обґрунтовується раціональний підхід до оцінювання методичної підготовленості військовослужбовців під час контролю успішності та якості підготовки курсантів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» в умовах кредитно-модульної системи навчання. В статье обосновывается рациональный подход к оценке методической подготовленности военнослужащих во время контроля успеваемости и качества подготовки курсантов по дисциплине «Физическое воспитание, специальная физическая подготовка и спорт» в условиях кредитно-модульной системы обучения. The article substantiates a rational approach to assessing the methodical preparedness of servicemen during the control of the progress and quality of training cadets in the discipline "Physical education, special physical training and sports" in the conditions of a credit-module education system.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, курсанти, педагогічні уміння військовослужбовців, физическое воспитание, курсанты, педагогические умения военнослужащих, physical education, cadets, pedagogical skills of servicemen
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Обґрунтування підходів до визначення сформованого рівня педагогічних умінь у військовослужбовців / Ж. О. Цимбалюк, М. В. Яровой // Новітні технології ‒ для захисту повітряного простору : зб. наук. пр. ‒ Харків : ХНУПС, 2017. ‒ С. 46‒51.