ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ АНТРОПОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі сучасного воєнного роману)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано літературно-художньо антропонімію творів сучасних письменників. Простежено стилістичні особливості антропонімів на основі псевдонімів героїв сучасних воєнних романів, що надає можливість розширити вивчення мотиваційної сфери псевдонімії. Зазначено, що дослідження функціонально-стилістичних можливостей антропонімів у художньому тексті дає можливість з’ясувати мовну своєрідність псевдоніма як особливого різновиду антропоніма, окреслити й розширити його статус у національній ономосистемі, простежити стилістичні функції псевдонімів, визначити їхнє місце серед інших антропонімних одиниць, розмежувати спільне й відмінне між псевдонімом, прізвиськом, військовим позивним. The publication analyses the literary and artistic anthroponymy of works by contemporary writers. The stylistic features of anthroponyms based on the pseudonyms of the characters of modern war novels are traced, which makes it possible to expand the study of the motivational sphere of pseudonymy. It is noted that the study of the functional and stylistic possibilities of anthroponyms in a literary text makes it possible to clarify the linguistic originality of a pseudonym as a special kind of anthroponym, to outline and expand its status in the national onomosystem, to trace the stylistic functions of pseudonyms, to determine their place among other anthroponymic units, to distinguish between the common and the distinctive between pseudonym, nickname, and military call sign.
Опис
Ключові слова
антропоніми, псевдоніми, стилістика, художній текст, anthroponyms, pseudonyms, stylistics, literary text
Цитування
Дорус Д. Р. Функційно-стилістичні можливості антропонімів у художньому тексті (на матеріалі сучасного воєнного роману) / Д. Р. Дорус // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 54–58.