ЖІНОЧА ПРОЗА ПРО ВІЙНУ: РОМАН “ДОЦЯ” ТАМАРИ ГОРІХА ЗЕРНЯ

dc.contributor.authorОлійник, К. В.
dc.date.accessioned2024-02-20T07:34:08Z
dc.date.available2024-02-20T07:34:08Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractОб’єктом дослідження є роман «Доця» української письменниці, перекладачки і волонтерки Тамари Горіха Зерня (справжнє прізвище – Дуда) про події 2014 року, що відбувалися на Донбасі. Предмет дослідження – вивчення художніх особливостей роману Тамари Горіха Зерня «Доця» як яскравого зразка сучасної жіночої прози про війну. Метою дослідження є узагальнення та систематизація відомостей про сучасну воєнну літературу на прикладі роману Тамари Горіха Зерня «Доця». У першому розділі розкрито поняття «жіноча література», «війна», досліджено зображення війни в літературі, історія розвитку жіночої прози про війну. Зроблено висновок, що покоління сучасних професійних письменників виявилося неспроможним відобразити нову дійсність і, висвітлюючи війну, дало вихід новому поколінню з новими книгами, написаними переважно в окопах, госпіталях і наметах. Висвітлюючи загальну історію жіночої прози про війну, бачимо, що цей жанр проникнутий багатьма глибокими темами, такими як солідарність, сила духу та воля до життя. Він нагадує, що жінки відіграли важливу роль у воєнних подіях і заслуговують нашої поваги та визнання. Другий розділ присвячено аналізу роману «Доця» Тамари Горіха Зерня. Це дебютний твір, де головна героїня понад двадцять років працювала перекладачем економічних текстів і не мала жодних амбіцій як автор. Кожен діалог чи епізод відбувався в реальному житті, хоч і не в тому місці й у невідповідний час. Доця – епіцентр подій. Це її свідоме рішення – у стресові та гострі моменти вона не вагається, не тікає, не ризикує, хоча й не є супергероїнею з незвичайними здібностями. У третьому розділі представлені зразки практичного застосування твору Тамари Горіха Зерня "Доця" в позакласній роботі. Здійснюється екскурс в минуле, у початок російсько-української війни. Формується світогляд підлітків, виховуються сміливість, рішучість, почуття патріотизму, бажання жити й реалізовувати задумане. The subject of the study is the novel «Daughter» by Ukrainian writer, translator, and volunteer Tamara Horikha Zernya (real name Duda) about the events of 2014 in Donbas. The subject of the research is the study of the artistic features of Tamara Horikha Zernya's novel “Daughter” as a vivid example of modern women's prose about war. The purpose of the study is to generalize and systematize information about modern war literature on the example of Tamara Horikha Zernya's novel «Daughter». The first chapter defines the concepts of «women's literature» and «war», examines the depiction of war in literature, and the history of the development of women's prose about war. The author concludes that the generation of modern professional writers was unable to reflect the new reality and, while covering the war, gave way to a new generation with new books written mainly in the trenches, hospitals, and tents. Covering the general history of women's prose about the war, we see that this genre is imbued with many profound themes, such as solidarity, strength of spirit, and the will to live. He reminds us that women played an important role in the war and deserve our respect and recognition. The second chapter analyzes the novel «Daughter» by Tamara Horikha Zernya. This is debut novel, where the protagonist has worked as a translator of economic texts for over twenty years and had no ambitions as an author. Every dialogue or episode took place in real life, although in the wrong place and at the wrong time. Dotsia is the epicenter of events. This is her conscious decision - in stressful and acute moments, she does not hesitate, does not run away, does not take risks, although she is not a superhero with extraordinary abilities. The third chapter presents examples of practical application of Tamara Horikha Zernya's «Daughter» in extracurricular activities. An excursion into the past, into the beginning of the Russian-Ukrainian war, is being carried out. It shapes the worldview of teenagers, courage, determination, a sense of patriotism, and a desire to live and realize their plans.
dc.identifier.citationОлійник К. В. Жіноча проза про війну: роман «Доця» Тамари Горіха Зерня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / К. В. Олійник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 58 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14014
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectжіноча проза
dc.subjectжіноча література
dc.subjectжіночий образ
dc.subjectжінка
dc.subjectвійна
dc.subjectвоєнна проза
dc.subjectроман
dc.subjectwomen's prose
dc.subjectwomen's literature
dc.subjectfemale (feminine) image
dc.subjectwoman
dc.subjectwar
dc.subjectwar prose
dc.subjectnovel
dc.titleЖІНОЧА ПРОЗА ПРО ВІЙНУ: РОМАН “ДОЦЯ” ТАМАРИ ГОРІХА ЗЕРНЯ
dc.title.alternativeWOMEN'S PROSE ABOUT WAR: THE NOVEL "DAUGHTER" BY TAMARA OREKHA SEEDS
dc.typeOther
Файли
Колекції