ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ В ПРАЦЯХ Л.А. ЛИСИЧЕНКО Й УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ (ЗАГАЛЬНИЙ КОМЕНТАР)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації досліджено положення лінгвоконцептології в працях Л. А. Лисиченко та українських мовознавців. Л. А. Лисиченко доповнює доповнює українську лінгвоконцептологію, зосереджуючи увагу на ролі й місця концептів у формуванні української мовної картини світу. Витоки теорії концепту мовознавець простежує з робіт засновника Харківської філологічної школи О. О. Потебні. Зазначено, що наукові праці Л. А. Лисиченко та інших українських мовознавців, сучасний стан концептологічних досліджень уможливлює детальне і грунтовне вивчення дискурсивних систем мови на різних етапах її розвитку, письменницьких ідіостилів, специфіку мовної особистості, а також структурно-смислові площини окремого концепту. The publication examines the position of linguistic conceptology in the works of L. A. Lysychenko and Ukrainian linguists. L. A. Lysychenko complements and complements the Ukrainian linguistic conceptology, focusing attention on the role and place of concepts in the formation of the Ukrainian language picture of the world. The linguist traces the origins of the concept theory to the works of O. O. Potebny, the founder of the Kharkiv Philological School. It is noted that the scientific works of L. A. Lysychenko and other Ukrainian linguists, the current state of conceptual research, enables a detailed and thorough study of the discursive systems of the language at various stages of its development, writing idiostyles, the specificity of the linguistic personality, as well as the structural and semantic planes of a separate concept.
Опис
Ключові слова
українське мовознавство, лінгвоконцептологія, мовна картина світу, ідіостиль, Лисиченко Л. А., Ukrainian linguistics, linguistic conceptology, language picture of the world, idiostyle, L. A. Lysychenko
Цитування
Голобородько К. Теоретичні положення лінгвоконцептології в працях Л. А. Лисиченко й українських мовознавців (загальний коментар) / К. Голобородько // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 86–88.