УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації розглянуто комунікаційну діяльність керівника закладу освіти. Основною функцією керівника закладу освіти є управлінська – співвідношення між системою, яка управляє, і об’єктом, яким управляють. Зазначено, що керівник та особливості його діяльності є підґрунтям розвитку комунікаційної діяльності, що означає сукупність комунікативних стратегій (мотиваційний компонент) і засобів (знань, умінь, навичок), які застосовують у конкретній ситуації міжособистісного, групового та публічного спілкування з метою реалізації основних його функцій (повідомлення інформації, сприймання й оцінювання, організації взаємодії та впливу), зумовлена попереднім досвідом взаємодії з іншими людьми, рівнем розвитку здібностей, індивідуальними рисами особистості. The publication deals with the communication activities of the head of an educational institution. The main function of the head of an educational institution is managerial - the relationship between the system that manages and the object that is managed. It is noted that the head and the peculiarities of his/her activity are the basis for the development of communication activity, which means a set of communication strategies (motivational component) and means (knowledge, skills, abilities) used in a particular situation of interpersonal, group and public communication with a view to implementing its main functions (communication of information, perception and evaluation, organisation of interaction and influence), due to the previous experience of interaction with other people, the level of development of abilities, and individual personality traits.
Опис
Ключові слова
комунікаційна діяльність, керівник, управління закладом освіти, communication activity, head, management of an educational institution
Цитування
Гречаник О. Удосконалення комунікаційної діяльності керівника закладу освіти / О. Гречаник, О. Біловол // Current issues of science and integrated technologies : Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, Milan, Italy, January 10–13, 2023. – Milan, 2023. – Pp. 269–272.