Пропедевтика творчого розвитку майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені Григорія Сковороди»
Анотація
Стаття присвячена проблемі організації пропедевтичної роботи для творчого розвитку майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. У статті зазначено, що використання у навчально-творчому процесі засобів самодіагностики в сукупності з рефлексивною технологією виступало потужним механізмом, що актуалізував мотив творчого саморозвитку майбутніх фахівців, оскільки створювалося уявлення про їхній творчий потенціал і можливості його реалізації, сприяло усвідомленню майбутніми фахівцями необхідності самопізнання, саморозвитку, оцінки результатів власної навчально-творчої діяльності, формуванню мотивів професійної діяльності і досягнення, розвитку особистісних якостей майбутніх фахівців, прагненню до актуалізації і реалізації власних ресурсів. Статья посвящена проблеме организации пропедевтической работы для творческого развития будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки. В статье указано, что использование в учебно-творческом процессе средств самодиагностики в совокупности с рефлексивной технологией выступало мощным механизмом, актуализирующим мотив творческого саморазвития будущих специалистов, поскольку создавалось представление об их творческом потенциале и возможности его реализации, способствовало осознанию будущими специалистами необходимости самопознания, саморазвития, оценки результатов собственной учебно-творческой деятельности, формированию мотивов профессиональной деятельности и достижения, развития личностных качеств будущих специалистов, стремлению к актуализации и реализации собственных ресурсов. The article is devoted to the problem of the organization of propaedeutic work for the creative development of future specialists in the process of vocational training. The authors noted that arming future specialists with knowledge, skills, experience, providing creative development of the individual, will allow them to adapt more quickly to real professional activity, to be able not only to adapt to the existing conditions of this activity, but also to change them. The benefit of this study is authors’ definitition that propaedeutic work with students for the purpose of their creative development involves: the teacher’s preliminary training, which is to increase its motivation regarding the importance of forming the future specialists’ creative competence; the preparation of methodical support; the activation of a conscious, positive attitude of teachers towards the formation of the students’ creative competence; the acquaintance with its content and structure; the development and elaboration of educational and methodological recommendations for implementation of the methodical system for forming creative competence in the process of future specialists’ professional training. Also the authors underlined the fact that, in the process of working with students, there was the emergence of positive benchmarks for future professional activities and the focus on their mastering a system of professional knowledge, skills and abilities; the formation of the motivation for a creative self-development and self-improvement, the awareness of their own creative potential, the clarication of life and professional sense, goals and plans; the formation of ideas about creative competence as an essential characteristic of the future specialist. Moreover, the authors made a conclusion, that the result of propaedeutics was the identiŠcation of positive benchmarks for future professional activities and the focus on the future professionals’ development in the system of professional knowledge, skills and abilities; the formation of the motivation for creative self-development and self-improvement, ideas about the creative competence of future professionals as an essential haracteristic of professionalism, the awareness of their own creative potential, the clariŠcation of life and professional sense, goals and plans.
Опис
Ключові слова
творчий розвиток, майбутній фахівець, професійна підготовка, пропедевтика, творческое развитие, будущий специалист, профессиональная подготовка, пропедевтика, creative development, future specialist, professional training, propedeutics
Цитування
Масич В. В. Пропедевтика творчого розвитку майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки / В. В. Масич, С. Ю. Масич // Professional education: methodology, theory and technologies . – 2018. – Vol. 8. – С. 96–108.