СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ СКЛАДНИКІВ СИНОНІМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
В статті розглянуто семантико-синтаксичну валентність, яка полягає в «заповненні відповідної кожному ознаковому слову кількості залежних семантичних позицій, що регулюється семантичною сумісністю дієслова і залежних контекстних партнерів». The article considers semantic and syntactic valence, which consists in "filling the corresponding to each feature word number of dependent semantic positions, which is regulated by the semantic compatibility of the verb and dependent contextual partners".
Опис
Ключові слова
семантична валентність, синтаксична валентність, лексеми, semantic valence, syntactic valence, lexemes
Цитування
Лепетюха А. В. Семантико-синтаксична валентність складників синонімічних конструкцій / А. В. Лепетюха // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. ХXІ наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 4 лют. 2022 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. М. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 19–21.