Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації педагогіки партнерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерське дослідження присвячене дослідженю питання реалізації педагогіки партнерства в школі за рахунок підготовки майбутних вчителів. Педагогіка взаємодії та партнерства є однією з ключових концепцій, які допомагають повністю реалізувати потенціал вихованця як особистості. У зв’язку з цим, було розроблено тренінги, в рамках яких включено семінари, а також додаткові вправи для позааудиторної діяльності. Партнерство – це зобов'язання щодо постійних відносин. Партнери розуміють, що проблеми будуть. Коли це станеться, партнери зроблять все необхідне, щоб пройти через них. Вони беруть на себе відповідальність за свої реакції і не звинувачують інших у тому, що вони викликають у них. Педагогічні взаємодії виникають і тоді, коли вихованці і без участі вихователів в повсякденному житті вступають в контакт з оточуючими людьми і предметами. У цьому випадку найбільш істотним для віднесення таких ситуацій до педагогічних взаємодій є наявність зворотного зв'язку і змін, що відбуваються з суб'єктом-вихованцем. В українських школах слід втілювати педагогіку партнерства і практику доброчесності, це стане дуже хорошим насінням, яке проросте в нову спроможність формувати правдиві цінності функціонування українського суспільства. Щоб дійти до зміни образу «перфекіціоніст» на образ «партнер», педагоги визначили цінності, які формують новий образ, – повага, рівність, довіра, чесність. Для реалізації цього, розроблено пропозиції щодо проведення гуртка, в рамках якого досліджується досвід провідних країн у реалізації концепції педагогіки партнерства, а також відбувається підготовка студентів до реалізації педагогіки партнерства та принципів НУШ. The master's paper is devoted to the study of the implementation of partnership pedagogy in school through the training of future teachers. The pedagogy of interaction and partnership is one of the key concepts that helps to fully realize the potential of the student as an invidiual. In this regard, trainings were developed, which included seminars, as well as additional exercises for extracurricular activities. Partnership is a commitment to a lasting relationship. The partners understand that there will be problems. When this happens, the partners will do whatever it takes to get through them. They take responsibility for their reactions and do not blame others for what they cause them. Pedagogical interactions also occur when students come into contact with others and objects without the participation of educators in everyday life. In this case, the most important for the attribution of such situations to pedagogical interactions is the presence of feedback and changes that occur with the pupil. Ukrainian schools should embody the pedagogy of partnership and the practice of integrity, it will become a very good seed that will grow into a new ability to form the true values of the functioning of Ukrainian society. To change the image of "perfectionist" to the image of "partner", teachers identified the values that form a new image - respect, equality, trust, honesty. As a result, proposals have been developed for the creating of a group, which examines the experience of leading countries in implementing the concept of partnership pedagogy, as well as preparing students for the implementation of partnership pedagogy and the principles of NUS.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, Нова українська школа, підготовка учителів, початкові класи, pedagogy of partnership, New Ukrainian school, teacher training, primary school
Цитування
Бодрова Д. Д. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації педагогіки партнерства : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Д. Д. Бодрова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції