ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування фундаментальних знань та умінь у майбутніх учителів інформатики. Блок фундаментальних дисциплін у підготовці майбутніх учителів інформатики займає особливе місце. Запроновано етапи побудови та реалізації у практиці педагогічного університету методичної системи в контексті фундаменталізації сучасної інформаційної освіти. Основною тенденцією для самоствердження та фахового зростання майбутніх учителів інформатики має стимулювання потреби у постійній самоосвіті та їх особистій творчості. The article deals with the formation of fundamental knowledge and skills of future teachers of informatics. The block of fundamental disciplines in the training of future teachers of informatics occupies a special place. The stages of construction and implementation in the practice of pedagogical university methodical system in the context of fundamentalization of modern information education are proposed. The main trend for self-affirmation and professional growth of future teachers of informatics is to stimulate the need for continuous self-education and their personal creativity.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителя, інформаційна освіта, майбутні учителя, фундаменталізація освіти, teacher training, information education, future teachers, fundamentalization of education
Цитування
Гайдусь А. Ю. Фундаменталізація підготовки майбутнього вчителя інформатики / А. Ю. Гайдусь // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 83–85.