Риторика війни в сучасному українському поетичному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті прокоментовано лінгвостилістичні особливості риторики війни в сучасному українському поетичному дискурсі. Поняття риторики в цьому контексті апелює до інтенційно спрямованого словесного (художнього) вираження авторської рефлексії щодо перебігу воєнних подій на сході України. Поетичним матеріалом для розвідки стали збірки Любові Якимчук «Розкладання» (2014), «Абрикоси Донбасу» (2015) і Сергія Жадана «Життя Марії» (2015), «Тамплієри» (2016). В статье прокомментированы лингвостилистические особенности риторики войны в современном украинском поэтическом дискурсе. Понятие риторики в этом контексте аппелирует к интенционально направленному словесному (художественному) выражению авторской рефлексии относительно военных событий на востоке Украины. Поэтическим материалом для статьи стали сборники Любови Якимчук «Розкладання» (2014), «Абрикоси Донбасу» (2015) и Сергея Жадана «Життя Марії» (2015), «Тамплієри» (2016). The article presents a commentary on the lingual stylistic features of the rhetoric of war in modern Ukrainian poetic discourse. The notion of rhetoric in this context appeals to the intentionally directed verbal (artistic) expression of author’s refl ections on military events in the East of Ukraine. Collections by Liubov Yakymchuk “Rozkladannia” (“Decay”) (2014), “Abrykosy Donbasu” (“Apricots of Donbas”) (2015) and Serhiy Zhadan “Zhyttia Marii” (“Mary’s Life”) (2015), “Tampliery” (“Knights Templars”) (2016) have become the poetic material of the research.
Опис
Ключові слова
риторика, образ війни, авторський наратив, поетичний контекст, стилістика, семантика, українська поезія, Якимчук Л. В., Жадан С. В., риторика, образ войны, авторский наратив, поэтический контекст, стилистика, семантика, украинская поэзия, Якимчук Л. В., Жадан С. В., rhetoric, image of war, author’s narrative, poetic context, stylistics, semantics, Ukrainian poetry, Yakimchuk L. V., Zhadan S. V.
Цитування
Маленко О. О. Риторика війни в сучасному українському поетичному дискурсі / О. О. Маленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 105–113.